ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта www.vinetki.bg

1. ПРЕДМЕТ

Добре дошли в електронния магазин www.vinetki.bg!

Www.vinetki.bg е електронен магазин за пазаруване, който дава възможност за закупуване на електронни винетки, както и други стоки и услуги, от потребители, които извършат регистрация на сайта чрез попълване на регистрационна форма и съгласие с настоящите Общи условия и потребители без регистрация.

Тези условия за ползване се отнасят изключително и само за крайни потребители на продуктите, предоставяни на електронния магазин. Крайният потребител има задължението да спазва конфиденциалността на данните, които предоставя на електронния магазин www.vinetki.bg, като пароли, потребителско име и други данни, ако има такива. Като използващ услугите на този Интернет-сайт потребителят приема, че интернет средата въпреки, че до голяма степен е сигурна, е възможно да има прекъсвания в поддръжката на предоставяните услуги, които са извън контрола на продавача на електронния магазин и последният не носи никаква отговорност за загуба на каквито и да е данни, произтичаща от това прекъсване.

С използването на електронния магазин www.vinetki.bg Вие се съгласявате с Условията за ползването му. Моля, регулярно да се информирате за промените в Общите условия, които ще бъдат публикувани на електронния магазин и ако възникнат някакви въпроси и/или коментари във връзка с използването на нашия сайт, моля пишете ни на следния имейл: info@vinetki.bg или ни се обадете на телефони *5500 или 0884 00 55 00.

С предоставянето на Вашия имейл и съгласие с общите ни условия за ползване на електронния магазин, Вие можете да предоставите съгласието си да получавате персонализирани съобщения, съдържащи актуалните оферти и предложения, публикувани на електронния ни магазин.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

 • 2.1. “Интелигентни Трафик Системи“ АД (Intelligent Traffic Systems EAD) е дружество със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, ул.“Опълченска“№ 109, партер, с адрес за кореспонденция в Репубика България, гр. София, ул.“Опълченска“№ 109, партер, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201988199 и идентификационен номер по ДДС: BG201988199, собственик на търговската марка „vinetki.bg”
 • 2.2. “Интелигентни Трафик Системи“ АД администрира електронния магазин www.vinetki.bg, под формата на интернет сайт www.vinetki.bg, както и мобилното приложение www.vinetki.bg.
 • 2.3. Можете да се свържете с „Интелигентни Трафик Системи“ АД на посочения по-горе адрес, на телефон 0884 00 55 00, *5500 или на следния и-мейл адрес: info@vinetki.bg. Телефоните за връзка са платени съгласно ползвания от вас тарифен план. Повече информация можете да откриете в секцията „За връзка с нас”.
 • 2.4 Продавач в електронния магазин www.vinetki.bg може да е бъде всяко трето лице или партньор, на който „Интелигентни Трафик Системи“ АД е дало правата до продава предлаганите продукти и услуги.

3. ДЕФИНИЦИИ

 • 3.1. „Платформа” - електронния магазин www.vinetki.bg, както и мобилното приложение www.vinetki.bg.
 • 3.2. „Продавач” – „Интелигентни Трафик Системи“ АД, наричано накратно по-долу в настоящите общи условия ИТС АД или всяко друго трето лице или партньор, на което ИТС АД е дало правата да предлага и продава продуктите и услугите, оферирани чрез Платформата.
 • 3.3. „Клиент”, „Потребител” или ,„Купувач”– пълнолетно физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание, което може да създаде потребителски профил на Платформата и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Платформата за електронна търговия www.vinetki.bg с ИТС АД.
 • 3.4. „Интернет Сайт” – електронния магазин, хостван на уеб адреса www.vinetki.bg и неговите поддомейни;
 • 3.5. “Браузър” - софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб-навигация (уеб-сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.
 • 3.6. „Интернет страница“ - обособена част от уебсайт.
 • 3.7. „Интерфейс“ - комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който Клиентът/Потребителят/Купувачът комуникира с Интернет-сайта по достъпен за него начин.
 • 3.8. „Електронна препратка“- връзка, обозначена в определена Интернет-страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет-страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • 3.9. „IP Адрес” ("IP address") - уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет-страница или ресурс на Клиента/Потребителя/Купувача, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет-мрежа.
 • 3.10. „Потребителски профил ” – раздел от Платформата, формиран от потребителско име и парола, който позволява на Клиента/Потребителя/Купувача да извършва покупки и който съдържа информация относно Клиента/Потребителя/Купувача и историята на някои от действията му в Платформата (Покупки, данъчни фактури, квитанции и др.). Клиентът/Потребителят/Купувачът е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в потребителския профил да е вярна, пълна и актуална.
 • 3.11. „Потребителско име“ - избран от Клиента/Потребителя/Купувача уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с ИТС АД;
 • 3.12. „Парола“ - код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира Клиента/Потребителя/Купувача и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
 • 3.13. Раздел “Избрани за покупка/Количка за пазаруване“ – динамична секция в Потребителския профил, която позволява на Клиента/Потребителя/Купувача да добавя Стоки или Услуги, които желае да закупи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай че Стоките и Услугите не са закупени към момента на прибавянето им Клиента/Потребителя/Купувача може да се възползва от услугата на ИТС АД за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от ИТС АД;
 • 3.14. „Стока(-и) или Услуга(-и)” – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата;
 • 3.15. „Кампания” – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката vinetki.bg или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
 • 3.16. „Договор” – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента/Потребителя/Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.
 • 3.17. „Съдържание”:
  • цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;
  • съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента/Потребителя/Купувача към ИТС АД и/или изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
  • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на ИТС АД на Клиента/Потребителя/Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
  • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
  • информацията, касаеща Клиента/Потребителя/Купувача и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени патньорски договори;
  • данни относно Продавача.
 • 3.18. „Търговски съобщения” – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно Стоките и Услугите, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.
 • 3.19. „Спецификации” – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
 • 3.20. „Въпрос” – форма на обръщение на Клиенти/Купувачи/Потребители към Продавача с цел да получат информация относно дадени Стоки или Услуги на Платформата.
 • 3.21. „Отговор” – писмена или електронна информация, която е предадена на Клиента/Потребителя/Купувача, който е задал въпрос в Платформата.
 • 3.22. „Винетна такса и електронни винетки” - Винетните такси предоставят право на едно пътно превозно средство, отговарящо на изискванията по чл. 10а, ал.7 от Закона за пътищата, да ползва за определен срок платената пътна мрежа.
 • 3.23. „Електронна винетка или еВинетка” - представлява електронен документ по смисъла на чл.3, ал.1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, удостоверяващ заплатената винетна такса. Електронната винетка съдържа уникален идентификационнен номер, данни за регистрационния номер на пътното превозно средство, държавата, в която е регистрирано, неговата категория, датата на заплащане на таксата и период на валидност. Винетните такси се събират в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" и съобразно периода им на валидност.
 • 3.24. „Злоумишлени действия“ - действия или бездействия, нарушаващи Интернет-етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 • 3.25. „Форсмажорни обстоятелства“ - непредвидени към момента на сключването на договора обстоятелства от извънреден характер, които правят предоставянето на стоките или услугите обективно невъзможно.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • 4.1. Общите условия на ИТС АД обвързват всички Клиенти/Потребители/Купувачи на Платформата.
 • 4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
 • 4.3. ИТС АД си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Изменените общи условия могат да се противопоставят на Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента, в който са публикувани на Платформата. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на общите ни условия, поради което Ви молим периодично и регулярно да се информирате за новите версии на общите условия и да се запознавате периодично със съдържанието им. За всяка сделка, осъществена през Платформата, се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора за продажба от разстояние между Клиента/Потребителя/Купувача и Продавача.
 • 4.4. В случай че някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби и недействителната разпоредба ще бъде заменена от действителна съгласно действащото българско законодателство.
 • 4.5. ИТС АД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това не може да бъде изключена възможността за поява на технически грешки и/или пропуски в тази информация, за които ИТС АД не носи отговорност.
 • 4.6. Договорът за продажби от разстояние /Договора/, чрез който Клиента/Потребителя/Купувача закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от ИТС АД, е различен от настоящите Общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на Договора за покупко-продажба от разстояние, Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на Договора.
 • 4.7. ИТС АД поддържа Платоформата в качеството му на собственик на платформата, като в определени случаи не е страна по договорите за продажба от разстояние, когато договорите се сключват от партньори на ИТС АД, които използват Платформата, като ИТС
  АД не носи отговорност в следните случаи:
  • - За вреди, причинени от некоректно поведение на партньори, предлагащи стоките/услугите чрез Сайта, собственост на ИТС АД:
  • - За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна и/или законова отговорност по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, закупени от Клиентите/Потребителите/Купувачите чрез Сайта, както и ако условия или цени в оферти обявени в Сайта от партньорите на ИТС АД, се окажат грешни или подвеждащи;
  • - За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от партньорите на ИТС АД, предлагащи стоките/услугите чрез Сайта, собственост на ИТС АД;
  • - За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на Сайта;
  • - За всички вреди, причинени на Клиентите/Потребителите/Купувачите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на ИТС АД);
  • - В случай че Клиентът/Потребителят/Купувачът забрави Потребителския си профил логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
  • - За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до Сайта, независещи от екипа на същия.
 • 4.8. Потребителското име, с което Клиентът/Потребителят/Купувачът се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на ИТС АД. Когато Потребителят промени потребителското си име, ИТС АД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 • 4.9. Клиентът/Потребителят/Купувачът се задължава при ползване на предоставения му достъп до платформата: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет-етиката, правилата на морала и добрите нрави, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно ИТС АД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Сайта и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 • 4.10. Всеки от партньорите на ИТС АД и от регистрираните Клиенти/Потребители/Купувачи на Сайта – потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си, упълномощава ИТС АД: посредством поддържаната от него информационна платформа, да води преговори; и/или при желание от страна на ИТС АД да сключва; както и да регистрира сключените договори между партньорите на ИТС АД и Клиентите/Потребителите/Купувачите на стоките/услугите; включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане или заплащане цената на стоките чрез наложен платеж или чрез платежна система.
 • 4.11. Клиентите/Потребителите/Купувачите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на ИТС АД или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Сайта на ИТС АД.
 • 4.12. ИТС АД си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между ИТС АД и лицето публикуващо информацията.
 • 4.13. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, ИТС АД не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии за стоката.
 • 4.14. Всички закупени посредством поддържаната от ИТС АД информационна платформа стоки/услуги се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права и се предоставят на Клиентите/Потребителите/Купувачите в оригиналният си вид, без каквото и да било въздействие от страна на ИТС АД и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени за Република България.
 • 4.15. Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на Клиентите/Потребителите/Купувачите. При употреба на такава препратка Клиентите/Потребителите/Купувачите не използват услуга, предоставена от ИТС АД и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат.
 • 4.16. ИТС АД не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Клиентите/Потребителите/Купувачите.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 • 5.1. Клиентът/Потребителят/Купувачът заявява желанието си да закупи Стока и/или Услуга през Платформата като сключи договор за покупко-продажба по електронен път.
 • 5.2. Продавачът ще изпрати уведомление до Клиента/Потребителя/Купувача за извършената покупка в системата му Това уведомление Продавачът ще изпрати по електронен път (имейл) или по телефона, само в случаите, когато Клиента/Потребителя/Купувача е избрал опция да извърши покупка чрез регистрация. ИТС АД не носи отговорност да уведомява Клиента/Потребителя/Купувача, в случай че последният не е предоставил имейл или телефон за връзка.
 • 5.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефон.
 • 5.4. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всички допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 • 6.1. Достъпът до Платформата с цел Покупка е позволен на всеки Клиент/Потребител/Купувач, независимо дали последният е извършил регистрация на Платформата или не.
 • 6.2. ИТС АД си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е Клиент/Потребител/Купувач за реализиране на Покупка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на ИТС АД по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента/Потребителя/Купувача е да изпрати официално писмено запитване до ИТС АД или електронно запитване на e-mail: info@vinetki.bg, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагане то на посочените по-горе мерки. ИТС АД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът/Потребителят/Купувачът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
 • 6.3. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка, на телефони *5500 и 0884 00 55 00 или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.
 • 6.4. С изключение на винетните такси/електронни винетки, които са държавна такса за ползване на републиканската пътна мрежа и ДДС за тях не се начислява, всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
 • 6.5. В случай че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. ИТС АД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Клиентите/Потребителите/Купувачите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Клиентите/Потребителите/Купувачите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.
 • 6.6. ИТС АД има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Клиентите/Потребителите/Купувачите. Клиентът/Потребителят/Купувачът е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, ИТС АД има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи обезщетение на Клиента/Потребителя/Купувача.
 • 6.7. Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента/Потребителя/Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Клиента/Потребителя/Купувача. Затова ИТС АД препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он лайн плащания или такива чрез банка за Продукти, продавани от ИТС АД.
 • 6.8. Клиентът/Потребителят/Купувачът може да заплати стойността на заявените стоки съгласно потвърдената поръчка само чрез банкова карта по банковата сметка на ИТС АД, посочена на Платформата и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума ИТС АД изпълнява доставката на поръчаните стоки или активира електронните винетки от свое име или от името и за сметка на партньорите на ИТС АД.
 • 6.9. Когато поръчаните стоки предполагат извършване на доставка, последната се извършва съгласно посочените варианти и срокове на Сайта. ИТС АД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) календарни дни, без да информира предварително Клиентите/Потребителите/Купувачите и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) календарни дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.
 • 6.10. ИТС АД може да поиска допълнително потвърждение от Клиента/Потребителя/Купувача за направената поръчка, включително по телефон или електронна поща. В случай че Клиентът/Потребителят/Купувачът откаже да предостави изисканата от ИТС АД информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с допълнително уведомяване на Потребителя.
 • 6.11. Продавачът няма задължение за монтаж и инсталация на доставените стоки, в случай че последните предполагат извършване на монтаж.
 • 6.12. Продавачът не носи отговорност за забава на доставката поради независещи от Продавача обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.
 • 6.13. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента/Потребителя/Купувача и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Клиентът/Потребителят/Купувачът следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява ИТС АД на телефон 0884 00 55 00, *5500 или на следния и-мейл адрес: info@vinetki.bg.
 • 6.14. При приемане на доставката от Клиента/Потребителя/Купувача без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или не уведоми незабавно ИТС АД на телефон 0884 00 55 00, *5500 или на следния и-мейл адрес: info@vinetki.bg, Клиентът/Потребителят/Купувачът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
 • 6.15. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ИТС АД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Клиента/Потребителя/Купувача.
 • 6.16. Стоките се предават от куриера на Клиента/Потребителя/Купувача, придружени с фактура на Продавача и пълна окомплектовка – инструкции за употреба на български език, гаранционна карта и др. като при предаване на стоките, Клиентът/Потребителят/Купувачът или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи и приемо-предавателен протокол по образец на ИТС АД. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Клиента/Потребителя/Купувача адрес за доставка. С подписването на придружаващите документи Клиентът/Потребителят/Купувачът или третото лице, посочено от него, декларират, че са получили стоката с пълната окомплектовка, описана по-горе.
 • 6.17. При продажба на електронни винетки активирането им става след потвърждение за плащане от страна на банката на клиента. Клиента носи отговорност за подадните данни, регистрационен номер, националност на регистрационния номер, категория, емисионен клас и начална дата. При неправилно въведени или декларирани данни продавачът не дължи възстановяване на паричните суми.
 • 6.18. В случай че Клиентът/Потребителят/Купувачът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Продавачът се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Клиентът/Потребителят/Купувачът губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени. В този случай Клиентът/Потребителят/Купувачът дължи на дружеството възстановяване на разходите за куриер, извършени от дружеството при опит да бъде доставена поръчаната стока, за стойността на които Клиентът/Потребителят/Купувачът ще бъде информиран от дружеството на посочения от него е-мейл адрес, включително Продавачът има право да удържи едностранно стойността на тези разходите от заплатената от Клиента/Потребителя/Купувача цена на поръчаната стока.
 • 6.19. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Клиентът/Потребителят/Купувачът има възможност да направи това по сътветният законоуставен ред.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

 • 7.1. Продавачът има право да използва подизпълнители (партньори, куриери и други) за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента/Потребителя/Купувача за това.

8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • 8.1. Всички елементи на съдържанието на сайта, включително дизайн, домейн име, търговска марка, бази данни, текст, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представляват обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права Закона за търговските марки и географските означения и Закона за промишления дизайн и са интелектуална собственост на ИТС АД или са предоставени за ползване на ИТС АД.
 • 8.2. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на сайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и не могат да бъдат използвани, от което и да е друго лице в нарушение на действащото законодателство.
 • 8.3. Всеки Клиент/Потребител/Купувач се задължава при ползване на Платформата да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, като се съгласява и признава, че ИТС АД притежава всички права на интелектуална собственост, като Потребителят се задължава да не променя, адаптира, копира, възпроизвежда или използва по друг начин информацията, публикувана на сайта.
 • 8.4. ИТС АД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
 • 8.5. Нищо в сключения между ИТС АД и Клиента/Потребителя/Купувача договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на ИТС АД последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктитеили Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на ИТС АД върху Съдържанието. Клиентът/Потребителят/Купувачът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на ИТС АД.
 • 8.6. Клиентът/Потребителят/Купувачът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
 • 8.7. Простото изпращане до Клиента/Потребителя/Купувача или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на ИТС АД няма да се счита за съгласие от страна на ИТС АД да позволи на Клиента/Потребителя/Купувача да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от ИТС АД.
 • 8.8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от ИТС АД.
 • 8.9. ИТС АД има правото по всяко време и без предварително предупреждение да премахне всяко съдържание, разположено на сайта, за което прецени, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, да спре, ограничи или промени предоставяните на Клиента/Потребителя/Купувача услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Клиента/Потребителя/Купувача, по преценка на ИТС АД нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.
 • 8.10. В случай че Клиентът/Потребителят/Купувачът счита, че материали, публикувани на Сайта, нарушават нечии права на интелектуална собственост, следва да се свърже с ИТС АД чрез посочените в секция „Контакти” на титулната страница начини и да разясни притесненията или възраженията си, с цел предприемане на необходимите мерки.

9. ПОКУПКА

 • 9.1. Клиентът/Потребителят/Купувачът може да прави Покупки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в Моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Покупка.
 • 9.2. Всяка добавена в раздел „Избрани за покупка“ Стока и/или Услуга може да бъде купена Добавянето на Стока и/или Услуга в раздела Избрани за покупка не води до осъществяването на покупката, докато не бъде платена.
 • 9.3. Клиентът/Потребителят/Купувачът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на ИТС АД във връзка с Покупката да са верни, пълни и точни към датата на Покупката Минимално необходимите данни за осъществяване на Покупка на еВинетка са:
  • - За тежкотоварни автомобили, ППС Категория 1 - регистрационен номер, държава на регистрация, категория и емисионен клас периода на валидност на еВинетката;
  • - За тежкотоварни автомобли, ППС Категория 2 - регистрационен номер, държава на регистрация, категория и емисионен клас, периода на валидност на еВинетката;
  • - За леки и лекотоварни автомобили, ППС Категория 3 – регистрационен номер, държава на регистрация, категория и период на валидност на еВинетката;
 • 9.4. С осъществяването на Покупка Клиентът/Потребителят/Купувачът разрешава на ИТС АД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената покупка или сключения Договор.
 • 9.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента/Потребителя/Купувача Покупка, за което следва да уведоми Клиента/Потребителя/Купувача. Анулирането на покупката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
  • неприемане от страна на банката-издател на Клиента/Потребителя/Купувача на транзакцията при онлайн разплащане;
  • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;
  • предоставените от Клиента/Потребителя/Купувача данни в Платформата са непълни и/или грешни;
  • лоша финансова репутация на Клиента/Потребителя/Купувача и налични непогасени задължения към ИТС АД от страна на Клиента/Потребителя/Купувача.

10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

 • 10.1. Поради спецификата на услугата си, ИТС АД предлага на Клиентите/Потребителите/Купувачите от свое име и за своя сметка и от името и за сметка на партньорите на ИТС АД възможност за отказ на закупена стока чрез Платформата и връщане на осъществено плащане не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на закупуване на стоката.
 • 10.2. За да упражни правото си на отказ, Клиентът/Потребителят/Купувачът следва да уведоми ИТС АД за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Клиентът/Потребителят/Купувачът може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:
  Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)


  До

  “Интелигентни Трафик Системи“ АД (Intelligent Trafic Systems Jsc.) е дружество със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, ул.“Опълченска“№ 109, партер, с адрес за кореспонденция в Репубика България, гр. София, ул.“Опълченска“№ 109, партер, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201988199 и идентификационен номер по ДДС: BG201988199

  С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен и търговеца през Вашата платформа за пазаруване "www.vinetki.bg" договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

  Номер на поръчка: .........................
  Дата на поръчка: ..............................

  Потвърждение на поръчка получено на: /email/ ................................................... /Дата: ....................

  Описание на продукта:
  .......................................................................................................................................................

  –Получен на* ......................................................................................................................

  – Трите имена на потребителя/ите
  .......................................................................................................................................................

  – Адрес на потребителя/ите
  .......................................................................................................................................................

  – Tелефон на потребителя/ите ............................................................................................
  – Електронна поща на потребителя/ите
  .......................................................................................................................................................

  Банкова сметка на потребителя/ите, по която се възстановяват заплатените суми
  БАНКА
  IBAN:
  BIC:

  Титуляр на сметката .........................................

  – Подпис на потребителя/ите ..........................................................................................
  (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)


  – Дата ....................................
  *Ненужното се зачертава.

 • 10.3. Клиентът/Потребителят/Купувачът може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта, по електронна поща на адрес: info@vinetki.bg, като в случай че използва тази възможност ИТС АД незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) обратно съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно Клиентът/Потребителят/Купувачът да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. В случай че Клиентът/Потребителят/Купувачът се откаже от договора за продажба от разстояние, сключен с Продавача, ИТС АД ще възстанови всички плащания, които е получил, с изключение на допълнителни разходи, свързани с плащанията и доставките за всяка извършена поръчка на Сайта, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни считано от датата, на която Клиентът/Потребителят/Купувачът информира ИТС АД за неговото решение за отказ от договора. ИТС АД ще извърши възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента. ИТС АД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
  Клиентът/Потребителят/Купувачът следва да изпрати на ИТС АД или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който Клиентът/Потребителят/Купувачът е информирал ИТС АД за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако Клиентът/Потребителят/Купувачът изпрати обратно стоките на ИТС АД преди изтичането на 14-дневния срок. Клиентът/Потребителят/Купувачът следва да поеме преките разходи по връщане на стоката като разходи за доставка чрез куриер. Клиентът/Потребителят/Купувачът отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
 • 10.4. Правото на отказ от договора извън търговския обект не се прилага в следните случаи: за закупени и активирани електронни винетки, за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца; за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ; за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца; при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки; за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката; за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания; сключени по време на публичен търг; за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение; за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

11. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • 11.1. Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява, че като предоставя свои лични или други данни на ИТС АД, те могат да бъдат използвани от ИТС АД за следните цели от ИТС АД: (1) поддържане на Потребителския профил на Клиента/Потребителя/Купувача, включително регистриране на продажби, изпращане на закупени продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Покупки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
 • 11.2. Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на ИТС АД неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Покупка и осъществил сделка през Платформата. ИТС АД има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че ИТС АД може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. ИТС АД няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
 • 11.3. С предоставянето на свои данни на ИТС АД (включително и-мейл) Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват ИТС АД или трети лица, които са куриери, партньори на ИТС АД и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които ИТС АД може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

12. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

 • 12.1. При създаването на Потребителски профил за регистрация на Платформата, Клиентът/Потребителят/Купувачът има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.
 • 12.2. Клиентът/Потребителят/Купувачът може да се откаже си от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Потребителския си профил или като се свърже с Продавача.
 • 12.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за регистрация и сключване на договори за продажба от разстояние.
 • 12.4. След добавянето на Стоки или Услуги в следната секция в Потребителския профил:
  12.4.1. „Моята количка“, Продавачът ще уведомява Купувача /Потребителя относно:
  • Промяна на цената на Стоките или Услугите в секцията „Моята количка“;
  • Наличието на Стоки в секцията „Моята количка“;
 • 12.5. След покупката на Стока или Услуга, ИТС АД ще изпрати на Клиента/Потребителя/Купувача търговски съобщения относно:
  • Предложения за Стоки или Услуги, препоръчвани да бъдат използвани заедно с купената Стока или Услуга.
 • 12.6. Клиентът/Потребителят/Купувачът може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения съгласно чл. 12.2 по-горе като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от ИТС АД или като се свърже с ИТС АД за тази цел.
  • Освен това ние може да използваме Вашите данни за пазарни и потребителски проучвания. Ние не използваме данните, събани в контекста на пазарни и потребителски проучвания за рекламни цели. Детайлна информация (особено относно оценката на публикациите Ви) може да намерите в контекста на съответното проучване или на мястото, където правите публикациите си. Вашите отговори на потребителските проучвания не се изпращат на трети страни, нито се публикуват. Може да възразите срещу използването на данните Ви за пазарни проучвания по всяко време безплатно чрез кликане на линка за отписване, публикуван във вняко съобщение или като се свържете с ИТС АД.

13. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 • 13.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни.
 • 13.2. Цените на винетните такси и тол таксите не включват ДДС. Те представляват държавна такса за ползване на републиканската пътна мрежа, определени от Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние.
 • 13.3. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури за eлектронни винетки са посочени на сайта www.vinetki.bg при покупката.
 • 13.4. Клиентът/Потребителят/Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата или разписката за електронната винетка в съответствие с действащото българско законодателство.
 • 13.5. Продавачът ще издаде на Клиента/Потребителя/Купувача документ за закупената електронна винетка въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента., като при заплащането на винетната такса, се издава разписка за електронна винетка, която представлява електронен документ по смисъла на чл.3, ал.1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
 • 13.6. ИТС АД издава разписка за електронна винетка за всяко плащане при покупка, на електронна винетка, предлагана на Платформата от ИТС АД Клиентът/Потребителят/Купувачът е съласен да получава такава документи по електронен път чрез създаването им за отпечатване или запазване като .PDF файл на Платформата като последна стъпка от Покупката. Всички Клиенти/Потребители/Купувачи на сайта www.vinetki.bg ще получават такъв документ по електронен път ако са посочили e-mail адрес. В случай че тези платежни документи не са достъпни или получени за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа, молим да ни уведомите на имейл адреса: info@vinetki.bg или попълните формата за запитване на сайта www.vinetki.bg.
 • 13.7. С цел правилното съставяне на документа за закупуване на електронната винетка за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят/Купувачът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в Потребителския си профил. Той е длъжен да прегледа информацията преди покупка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.
 • 13.8. Клиентът ще разполага със запис на издадените му от ИТС АД електонни винетки в Потребителския си профил, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

14. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

 • 14.1. Този сайт използва бисквитки. За повече подробности моля да се запознаете с действащата ни политика за използване на бисквитки.

15. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 • 15.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на Форсмажорни обстоятелства. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
 • 15.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на възникване на съответното Форсмажорно обстоятелство, то продъжава да действа и да възпрепятства изпълнението на Договора, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.
 • 15.3. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента/Потребителя/Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

16. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

 • 16.1. Настоящият договор се подчинява на всички разпоредби на действащото българско законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между ИТС АД и Kлиенти/Потребители/Купувачи, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища, без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл. 18 от Регламент 1215/2012.

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила от 15 декември 2018 г.

Всички права запазени! “Интелигентни Трафик Системи“ АД.

Ние използваме "бисквитки"

"Бисквитките" ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на услугите ни приемате, че можем да използваме "бисквитки".

English