ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта www.vinetki.bg

1. ПРЕДМЕТ

www.vinetki.bg е електронен магазин, който дава възможност за закупуване на електронни винетки, заплащане на други такси към Агенция пътна инфраструктура, както и ползване на други услуги, от потребители, които извършат регистрация на Интернет сайта чрез попълване на регистрационна форма и потребители без регистрация, които са предоставили съгласие с настоящите Общи условия и приложимите политики и документи на “Интелигентни Трафик Системи“ АД.

Тези условия за ползване се отнасят изключително и само за потребители на услугите, предоставяни на електронния магазин www.vinetki.bg. Потребителите имат задължението да спазват конфиденциалността на данните, които предоставят на електронния магазин  www.vinetki.bg, като потребителско име, пароли, и други данни за идентификация и достъп до услугите, ако има такива. Като използващи услугите на този Интернет сайт, потребителите приемат, че интернет средата, въпреки че до голяма степен е сигурна, е възможно да има прекъсвания в поддръжката на предоставяните услуги, които са извън контрола на “Интелигентни Трафик Системи“ АД в електронния магазин и последният не носи никаква отговорност за загуба на каквито и да е данни, произтичаща от това прекъсване.

С използването на електронния магазин www.vinetki.bg Потребителите се съгласяват с общите условия за ползването му. Необходимо е Потребителите регулярно да се информират за промените в Общите условия, които ще бъдат публикувани на Платформата и ако възникнат някакви въпроси и/или коментари във връзка с използването й, могат да отправят запитванията си на следния имейл: info@vinetki.bg и/или да се обадят на телефони *5500 или 0884 00 55 00 на цената на съответният индивидуален тарифен план, който използват.

С предоставянето на имейл и съгласие с общите условия за ползване на електронния магазин, Потребителите имат възможност, но не и задължение, да предоставят съгласието си за получаване на търговски съобщения, съдържащи актуалните оферти и предложения, публикувани на Платформата. Извън тези персонализирани съобщения с използването на Интернет сайта Потребителите се съгласяват, че “Интелигентни Трафик Системи“ АД има право да изпраща до Потребителите по всяко време системни съобщения, свързани с използваните услуги, които не представляват търговски съобщения. 

2.   ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ

2.1. “Интелигентни Трафик Системи“ АД е дружество със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, ул.“Опълченска“ бл. 42А, партер, обект 6, с адрес за кореспонденция в Република България, гр. София, ул.“Опълченска“№ 109, бл. 42А партер, обект 6, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 201988199 и идентификационен номер по ДДС: BG201988199, собственик на търговската марка „vinetki.bg”

2.2. “Интелигентни Трафик Системи“ АД администрира електронния магазин www.vinetki.bg, под формата на Интернет сайт www.vinetki.bg.

2.3. Потребителите могат да се свържат с „Интелигентни Трафик Системи“ АД на посочения по-горе адрес, на телефон 0884 00 55 00, *5500 или на следния имейл адрес: info@vinetki.bg. Телефоните за връзка са платени съгласно ползвания от Потребителите индивидуален тарифен план. Повече информация Потребителите могат да открият в секцията „Връзка с нас”.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

По смисъла на настоящите Общи условия посочените по-долу думи и изрази, включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число, ще имат посочените в тази точка значения:

3.1. „Приложимо законодателство“ – означава Закон за пътищата, Закон за държавните такси, Закон за движение по пътищата, Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа и другото приложимо българско законодателство.

3.2. „АПИ“ – означава Агенция „Пътна инфраструктура“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, която е оправомощена по силата на чл. 10, ал. 10 от Закон за пътищата да осъществява функциите на лице, събиращо пътни такси;

3.3. „Национален доставчик на услуги“ („НДУ“) съгласно чл. 10и от Закон за пътищата означава  търговец, който осъществява дейност по предоставяне на услуги за събиране на пътни такси за територията на Република България;

3.4. „Платформа” – представлява електронен портал на ИТС, включващ https://www.vinetki.bg и https://accounts.itsbulgaria.com (домейн на ИТС, на който се създава Потребителския профил, който може да се използва и за достъп до платформата www.tollpass.bg – електронен портал на ИТС за предоставяне на услуги по електронно събиране на пътни такси и други, както и към мобилното приложение Tollpass), интегрирани с основната част на собствената си и със системата на АПИ. Платформата позволява следните действия:

 • закупуване на електронна винетка като регистриран потребител или като гост - случаен ползвател на платената пътна мрежа;
 • проверка на валидност на електронна винетка;
 • регистриране на Потребителски профил на Потребител;
 • проверка и заплащане на компенсаторна такса;
 • предоставяне на други услуги и продажба на продукти, свързани с дейността на ИТС, в случай че са налични такива.

3.5. „ИТС” – „Интелигентни Трафик Системи“ АД е юридическо лице, което е регистрирано като Национален доставчик на услуги в АПИ и има право да извършва дейността по събиране на пътни такси и други.

3.6. „Потребител” – пълнолетно физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание, което може да създаде Потребителски профил на Платформата и да сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Платформата за електронна търговия www.vinetki.bg с ИТС или да използва услугите на Платформата без регистриране на потребителски профил.

3.7. „Интернет Сайт” – електронния магазин, хостван на уеб адреса www.vinetki.bg и неговите поддомейни;

3.8. „Интернет страница“ - обособена част от Интернет сайта.

3.9. „Електронна препратка“- връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

3.10. „Потребителски профил ” – раздел от Платформата, формиран от потребителско име и парола, който позволява на Потребителя да извършва покупки, да използва услугите на Платформата и който съдържа информация относно Потребителя и историята за някои от действията му в Платформата (Покупки, фактури, разписки и др.). Потребителят е отговорен и следва да обезпечи цялата информация, въведена в Потребителския му профил, да е вярна, пълна и актуална.

3.11. „Потребителско име“ - имейл адрес на Потребителя, опериращ с Платформата, посредством които се индивидуализира в отношенията си с ИТС;

3.12. „Парола“ - код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име индивидуализира Потребителя и който заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил.

3.13. Раздел “Избрани за покупка/Количка за пазаруване“ – динамична секция в Потребителския профил, която позволява на Потребителя да добавя Услуги, които желае да ползва към момента на добавянето им или на по-късен етап; 

3.14. Услуга(-и)” – всяка услуга (заплащане на електронна винетка или компенсаторна такса) или друга услуга, находящи се на Платформата, които могат да бъдат използвани от Потребителите;

3.15. „Договор” – представлява сключения от разстояние договор между ИТС и Потребителя за използването на Услуги чрез Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за използване на Платформата.

3.16. „Съдържание”:

 • цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Потребителя към ИТС и/или изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на ИТС на Потребителя чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията, свързана с Услугите и/или прилаганите тарифи от ИТС в определен период от време;
 • информацията, касаеща Потребителя и свързана с Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които ИТС има сключени партньорски договори;
 • данни относно ИТС.

3.17. „Търговски съобщения” – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS пуш известия и т.н.), съдържащо рекламна информация относно Услугите, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.18. „Системни съобщения“ – всеки вид съобщение, свързано с ползваните услуги, като отнасящо се, но не ограничено до някое от следните: промени в Общите условия за ползване на Интернет сайта, активиране на нови услуги, достъпни на Интернет сайта, промени в таксите и тарифите на Агенция пътна инфраструктура, промени в обхвата на платената пътна мрежа,  напомняния за изтичащ срок на валидност на електронни винетки и други.

3.19. „Електронна/и винетка/и” - означава електронен документ по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, удостоверяващ заплащането на съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата и съдържащ регистрационния номер на пътното превозно средство, неговата категория, датата на заплащане на таксата и срока на валидност. Винетните такси се събират в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на платената пътна мрежа и съобразно периода им на валидност.

3.20. „Платена пътна мрежа“  – списък на пътищата, за които може да се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса, или такса за изминато разстояние - тол такса и който се приема с решение на Министерския съвет и се обнародва в "Държавен вестник";

3.21. „Лични данни“ – означава данните, които са дефинирани като лични в приложимия Общ регламент относно защитата на личните данни и националното законодателство и които се събират и обработват по силата на настоящите Общи условия и всички приложими общи условия на Платформата;

3.22. „Компенсаторна такса“ – представлява такса съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата, която се събира в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“. 

3.23. „Маршрутна карта” – означава електронен документ, който се издава срещу предварително заплащане на Тол такса, определена в Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, за деклариран предварително заявен маршрут. Маршрутната карта дава право на ползвателя и/или собственика на пътно превозно средство от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнителни, предварително посочени междинни точки, които не могат да са повече от четири. Маршрутната карта може да се закупи не по-рано от 7 календарни дни преди датата на пътуването от потребител, регистриран в електронната система за събиране на пътни такси, и не по-рано от 24 часа преди датата на пътуването – от нерегистриран потребител, като и в двата случая е валидна за срок 24 часа от декларираната начална дата и час на пътуването.

3.24. „Услуги за eлектроннo събиране на пътни такси/Услуги за електронно таксуване“ - представлява предоставяне от страна на ИТС на услуги по действително отчитане на Тол сегментите, в които пътно превозно средство от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закон за пътищата е навлязло, предоставяне на декларирани тол данни за тези пътни превозни средства, събиране на дължимите Тол такси от съответните ползватели на платената пътна мрежа и заплащането на таксите на АПИ, както и допълнителни услуги, предоставяни по Договор и/ или съобразно тези Общи условия, включително услугите, изброени в Част ІІ, Глава 3, Раздел първи на „Общи условия към договорите за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси между Агенцията и доставчиците на услуга за електронно събиране на пътни такси“

3.25. „Злоумишлени действия“ - действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

3.26. „Форсмажорни обстоятелства“ - непредвидени към момента на сключването на договора обстоятелства от извънреден характер, които правят предоставянето на услугите обективно невъзможно.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. ИТС в качеството си на НДУ, вписан в Националния регистър на националните доставчици на услуги за събиране на пътни такси, съгласно сключен и влязъл в сила договор с АПИ, предоставя на Платформата на Потребителите услуги за събиране на пътни такси на база време (Електронни винетки), Компенсаторни такси, както и услуги по събиране на други такси и/или дължими суми към АПИ.

4.2. Настоящите Общи условия обвързват всички Потребители на Платформата независимо дали имат регистриран Потребителски профил или не.

4.3. Всяко използване на Платформата означава, че Потребителите са се запознали внимателно с настоящите Общи условия за използването й и са се съгласили да ги спазват.

4.4. ИТС си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Интернет сайта функционира и/или всякакви промени на законовите изисквания. Изменените Общи условия са валидни за Потребителите от момента, в който са публикувани на Платформата. В случай на такава промяна ИТС ще публикува на Платформата изменената версия на Общите условия, поради което Потребителите периодично и регулярно следва да се информират за новите версии на Общите условия и да се запознават със съдържанието им. За всяка използвана услуга, осъществена чрез Платформата, се прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора за продажба от разстояние между Потребителя и ИТС.

4.5. В случай че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже недействителна и/или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на всички останали разпоредби и недействителната разпоредба ще бъде заменена от действителна съгласно действащото българско законодателство.

4.6. ИТС полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това не може да бъде изключена възможността за поява на технически грешки и/или пропуски в тази информация, за които ИТС не носи отговорност.

4.7. Договорът за продажба от разстояние /Договора/, чрез който Потребителят използва Услуги чрез Платформата, предоставена от ИТС, е различен от настоящите Общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на Договора за покупко-продажба от разстояние, Потребителят се съгласява с настоящите Общи условия.

4.8. ИТС не носи отговорност в следните случаи:

 • За вреди, причинени от грешно декларирани данни от Потребителя при активиране на електронна винетка и/или при заплащане на компенсаторна такса, като в този случай заплатените суми за покупка на електронна винетка/ за заплащане на компенсаторна такса не се възстановяват;
 • За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез Електронни препратки/банери, поставени на Интернет сайта;
 • За всички вреди, причинени на Потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на ИТС);
 • За вреди, възникнали в случай че Потребителят забрави Потребителския си профил логнат на компютър и/или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
 • За вредите, настъпили при липса и/или прекъсване на достъпността до Интернет сайта.

4.9. Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното Потребителско име в рамките на Платформата на ИТС. 

4.10. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до Платформата: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно ИТС за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на Платформата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Интернет сайта и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

4.11. Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Интернет сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на ИТС и/или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Интернет сайта. Потребителите не могат да възпроизвеждат, променят, заличават, публикуват, разпространяват и/или разгласяват по друг начин информационните ресурси, публикувани на Интернет сайта на ИТС.

4.12. ИТС си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Интернет сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между ИТС и лицето публикуващо информацията.

4.13. Линковете на Интернет сайта към www.tollpass.bg и/или към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на Потребителите. При употреба на такава Електронна препратка извън Интернет сайта настоящите Общи условия не се прилагат.

4.14. ИТС не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Потребителят заявява желанието си да използва Услуга чрез Платформата, като сключи договор за покупко-продажба по електронен път.

5.2. ИТС ще изпрати системно съобщение до Потребителя за използваната Услуга в Платформата. Това системно съобщение ИТС ще изпрати по електронен път (имейл). 

5.3. Договорът за покупко-продажба от разстояние, сключен между Потребителя и ИТС, се състои от настоящите Общи условия и всички допълнителни договорки между ИТС и Потребителя.

6. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА. МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ.

6.1. Достъпът до Платформата с цел използване на Услугите е позволен на всеки Потребител, независимо дали последният е извършил регистрация на Платформата или не.

6.2. ИТС си запазва правото, по свое усмотрение, да ограничи достъпа на който и да е Потребител, ако сметне, че това би било във вреда на ИТС по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Потребителя е да изпрати официално писмено запитване до ИТС или електронно запитване на e-mail: info@vinetki.bg, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. ИТС не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Потребителят е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Комуникацията с ИТС може да се осъществи чрез директна с него връзка, на телефони *5500 и 0884 00 55 00 на цената на съответният индивидуален тарифен план, който Потребителите използват и/или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакти”.

6.4. С изключение на електронни винетки и компенсаторните такси, които са държавна такса за ползване на платената пътна мрежа и ДДС за тях не се начислява, всички други цени на Услугите на Платформата, ако има такива, са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.5. В случай на промяна в Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на платената пътна мрежа ИТС има право да незабавно и по всяко време да промени цените, посочени в Интернет сайта по свое усмотрение и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителите са длъжни да заплатят цената, която е била посочена на Интернет сайта по време на извършване на покупката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Интернет сайта, в резултат на което покупката не може да бъде изпълнена, ИТС има правото да откаже изпълнението на покупката, като не дължи обезщетение на Потребителите.

6.6. ИТС не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни и/или други допълнителни плащания, направени от Потребителите или тяхната банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на Потребителя в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Потребителите. Затова ИТС препоръчва на Потребителите на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банката.

6.7. Потребителят може да заплати стойността на Електронните винетки и Компенсаторните такси само чрез банкова карта с изключение на масовото плащане на електронни винетки в хипотезата на т. 6.9 по-долу, което се извършва по банков път.

6.8. ИТС може да поиска допълнително потвърждение от Потребителя за покупката на Електронни винетки/заплащане на Компенсаторни такси, включително по телефон и/или електронна поща. В случай че Потребителят откаже да предостави изисканата от ИТС информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на покупката/услугата с допълнително уведомяване на Потребителя.

6.9. Потребителите имат възможност да закупят електронни винетки без регистрация на Потребителски профил, като въведат данните във файл, наличен на Платформата и го изпратят на ИТС, съответно заплатят стойността им чрез т.н. „масово плащане“. Посочената опция е предвидена за улеснение на Потребители, които закупуват електронни винетки. При използване на тази опция, стойността на електронните винетки се заплаща само по банков път по посочена от ИТС банкова сметка. 

6.10. В случай на масово плащане на Електронни винетки, за всяко дължимо от Потребителя плащане, ИТС ще генерира Поръчка за закупуването им, която съдържа уникален номер. Потребителят е длъжен да посочи номера на съответната поръчка в графа „основание за плащане“ на платежното нареждане за всеки извършен към ИТС банков превод.

6.11. Потребителят декларира, че е запознат, че информацията, съдържаща се в платежните нареждания, трябва да бъде попълнена коректно. 

6.12. При липса или грешно въведен номер на поръчка в графа „основание за плащане“ при плащане по банков път и/или при неточно заплатена сума, ИТС има право да забави обработването на плащането за срок до 5 (пет) работни дни, в който срок ИТС не предоставя услугите, заплатени по съответната поръчка.

6.13. При заплащане на суми към ИТС по банков път, за ИТС е необходимо технологично време за обработка на получения банков превод до 3 (три) работни дни, като съответното задължение на Потребителя ще бъде погасено или съответната услуга ще бъде активирана след обработката на получения банков превод от ИТС.    

6.14. Платформата предоставя на Потребителите линкове – препратки към www.tollpass.bg за закупуване на Маршрутни карти/ използване на Услуги за eлектроннo събиране на пътни такси/Услуги за електронно таксуване и други;

6.15. ИТС има право да въвежда и активира допълнителни методи на плащане/платежни средства с уведомление до Потребителите без да е необходимо изменение в настоящите Общи условия;

6.16. Потребителят носи отговорност за въведените данни, регистрационен номер, тип на превозно средство, вид на винетката, държава на регистрация, екологична категория на превозното средство, начална дата и други. При неправилно въведени или декларирани данни ИТС не дължи възстановяване на заплатените суми за Електронни винетки/Компенсаторни такси.

6.17. Потребителите имат възможност да извършват проверки на валидността на закупените Електронни винетки/ наличие на Компенсаторни такси, като посочената опция е с информативен характер и не обвързва Потребителите за заплащането им. ИТС не носи отговорност за верността и достоверността на посочената информация, тъй като информацията се предоставя от АПИ и е възможна поява на технически грешки.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

7.1. ИТС има право да използва подизпълнители (партньори, куриери и други) за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това.

8. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Всички елементи на съдържанието на Платформата, включително дизайн, домейн име, търговска марка, бази данни, текст, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представляват обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права Закона за търговските марки и географските означения и Закона за промишления дизайн и са интелектуална собственост на ИТС или са предоставени за ползване на ИТС.

8.2. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Платформата, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и не могат да бъдат използвани, от което и да е друго лице в нарушение на действащото законодателство.

8.3. Всеки Потребител се задължава при ползване на Платформата да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, като се съгласява и признава, че ИТС притежава всички права на интелектуална собственост, като Потребителят се задължава да не променя, адаптира, копира, възпроизвежда или използва по друг начин информацията, публикувана на Платформата.

8.4. ИТС има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

8.5. Нищо в сключения между ИТС и Потребителя договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на ИТС последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на ИТС върху Съдържанието. Потребителят няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на ИТС.

8.6. Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

8.7. Простото изпращане до Потребителя или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на ИТС няма да се счита за съгласие от страна на ИТС  да позволи на Потребителя да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от ИТС.

8.8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите Общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от ИТС.

8.9. ИТС има правото по всяко време и без предварително предупреждение да премахне всяко съдържание, разположено на Платформата, за което прецени, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителя услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Потребителя, по преценка на ИТС нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

8.10. В случай че Потребителят счита, че материали, публикувани на Платформата, нарушават нечии права на интелектуална собственост, следва да се свърже с ИТС чрез посочените в секция „Контакти” на титулната страница начини и да разясни притесненията или възраженията си, с цел предприемане на необходимите мерки.

9. ПОКУПКА НА ЕЛЕКТРОННА ВИНЕТКА

9.1. Потребителят може да прави Покупки на Платформата чрез добавянето на желаните Услуги в Моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Покупка.

9.2. Всяка добавена в раздел „Избрани за покупка“ Услуга може да бъде използвана. Добавянето на Услуга в раздела Избрани за покупка не води до осъществяването на покупката, докато не бъде заплатена нейната цена.

9.3. Потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на ИТС във връзка с Покупката да са верни, пълни и точни към датата на Покупката. Необходимите данни за осъществяване на Покупка на електронна Винетка  за леки и лекотоварни автомобили и ремаркетата, прикачени към тях Пътни превозни средства от  Категория 3 са: регистрационен номер, държава на регистрация, тип на превозно средство, вид на винетката и период на валидност .

9.4. С осъществяването на Покупка Потребителят разрешава на ИТС да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената покупка и/или сключения Договор.

9.5. ИТС има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Потребителя Покупка, за което следва да уведоми Потребителя. Анулирането на покупката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Потребителя на транзакцията при онлайн разплащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на ИТС при онлайн разплащания;
 • предоставените от Потребителя данни в Платформата са непълни и/или грешни;
 • лоша финансова репутация на Потребителя и налични непогасени задължения към ИТС от страна на Потребителя.

10. ЗАПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАТОРНА ТАКСА

10.1. След осигуряване на функционалност в Платформата, за което ще бъде уведомен от ИТС, Потребителят ще има възможност да заплаща Компенсаторни такси чрез Платформата.

10.2. Компенсаторната такса е държавна такса, събирана от АПИ, която може да бъде заплатена доброволно от Потребителя, в който случай водачът на Пътното превозно средство, неговият собственик или всяко трето лице, което може да носи административнонаказателна отговорност във връзка с конкретното Пътно превозно средство, се освобождава от административнонаказателна отговорност. 

10.3. В случай че Компенсаторната такса бъде заплатена на основание издаден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено от електронна система за събиране на пътни такси по чл. 10 ал. 1 от Закона за пътищата в 14-дневен срок от връчването му, електронният фиш ще бъде анулиран (не се дължи имуществена санкция по него). След изтичане на посочения 14-дневен срок и в случай че не е заплатена Компенсаторна такса, включително и ако електронният фиш бъде обжалван по съдебен ред и потвърден с влязло в сила съдебно решение, имуществената санкция, наложена с електронния фиш и таксата по чл. 10б ал. 5 от Закона за пътищата ще се дължи в пълен размер. 

10.4. ИТС осигурява само и единствено функционалност и възможност на Потребителите да заплащат Компенсаторните такси. Данните за наличие и основание за налагане на Компенсаторни такси, както и сроковете, в които същите са дължими се предоставят от АПИ и ИТС не носи отговорност по отношение на основателност на задължението за заплащане на компенсаторна такса, наложена имуществена санкция, размер на дължими към АПИ суми по отношение на санкции и компенсаторни такси, броене и изтичане на срокове и/или всички и всякакви други спорове, които могат да възникнат във връзка с Компенсаторната такса и/ или наложени за съответното нарушение имуществени санкции. Същите следва да се отнасят за решаване от Потребителите към АПИ, като жалбата не може да бъде подавана чрез ИТС. 

10.5. Компенсаторната такса се заплаща от ИТС към АПИ от името на Потребителя,  незабавно при плащане с Банкова карта, или след получаване и обработка на банковия превод от Потребителя към ИТС при плащане по банков път в случай на осигурена функционалност в Платформата. Поради необходимостта от технологично време за получаване на извършения банков превод и неговата обработка от ИТС при плащане по банков път, е възможно да изтече срока за заплащането й, определен от АПИ. При изтичане на срока за плащане на Компенсаторната такса, независимо от причината за това или ако преди заплащане на Компенсаторната такса от ИТС към АПИ, същата е заплатена на АПИ по друг начин,  заплатената от Потребителя към ИТС сума ще му бъде възстановена по банковата сметка, от която е заплатена. ИТС не носи отговорност за претърпени вреди от Потребителя в посочените случаи.

11. УСЛУГИ, ЗА КОИТО ПОТРЕБИТЕЛЯ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

11.1. Поради спецификата на услугата си, и в случай че са предоставени Услуги, за които е приложимо, ИТС предлага на Потребителите от свое име и за своя сметка възможност за отказ на използвана Услуга чрез Платформата и връщане на осъществено плащане не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на ползване на Услугата.

11.2. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми ИТС за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)


До

“Интелигентни Трафик Системи“ АД (Intelligent Trafic Systems Jsc.) е дружество със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, ул.“Опълченска“, бл. 42А, партер, обект 6, с адрес за кореспонденция в Република България, гр. София, ул.“Опълченска“№ 109 бл. 42А, партер, обект 6, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201988199 и идентификационен номер по ДДС: BG201988199

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен и търговеца през Вашата платформа за пазаруване "www.vinetki.bg" договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

Номер на поръчка: .........................
Дата на поръчка: ..............................

Потвърждение на поръчка получено на: /email/ ................................................... /Дата: ....................

Описание на продукта:......................................................................................................................................

Получен на* .........................................................................................................................................................

Трите имена на потребителя/ите...................................................................................................................

Адрес на потребителя/ите...............................................................................................................................

Tелефон на потребителя/ите .........................................................................................................................
Електронна поща на потребителя/ите.........................................................................................................

Банкова сметка на потребителя/ите, по която се възстановяват заплатените суми
БАНКА
IBAN:
BIC:

Титуляр на сметката .........................................................................................................................................

Подпис на потребителя/ите ............................................................................................................................
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)


Дата ....................................
 *Ненужното се зачертава.

11.3. Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на Интернет сайта, по електронна поща на адрес: info@vinetki.bg, като в случай че използва тази възможност ИТС незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) обратно съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. В случай че Потребителят се откаже от договора за продажба от разстояние, сключен с ИТС, ИТС ще възстанови всички плащания, които е получил, с изключение на допълнителни разходи, свързани с плащанията и доставките за всяка извършена поръчка на Интернет сайта, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни считано от датата, на която Потребителят информира ИТС за неговото решение за отказ от договора. ИТС ще извърши възстановяването само по банкова или картова сметка на Потребителя. 

11.4. Правото на отказ от договора извън търговския обект не се прилага в следните случаи: за закупени и активирани Електронни винетки, за заплатени Компенсаторни такси, за други заплатени такси, дължи към АПИ и/или ИТС, за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца; за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ; за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца; при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки; за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката; за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания; сключени по време на публичен търг; за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение; за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

12. РЕКЛАМАЦИИ И ЖАЛБИ 

12.1. Всички рекламации или жалби, свързани с ползване на Услугите, предоставяни от ИТС могат да бъдат изпратени до контактите на ИТС и ще бъдат разгледани, съответно Потребителят ще бъде информиран за решението по подадената рекламация/жалба в срок до 30 (тридесет) дни от получаването ѝ. 

12.2. Подаването на рекламация или жалба не освобождава Потребителя от задължението му за заплащането на дължимите суми.

12.3. Жалби, свързани с приложимите тарифи за Електронни винетки, Компенсаторни такси, обхвата на Платената пътна мрежа и нормативната уредба, свързана със събиране на пътни такси се разглеждат от АПИ. 

13. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

13.1. За целите на предоставяне на услугата по Договора, ИТС обработва лични данни от името на АПИ, съгласно Политиката за обработване и защита на лични данни, одобрена и публикувана от АПИ и достъпна на следния линк: http://www.api.bg/index.php/bg/zashita-na-lichnite-danni, от свое име или от името на АПИ в съответствие с „Политиката за поверителност във връзка с обработването на лични данни“, публикувана в секцията „Защита на данните“ на Платформата и с правата им предвидени във всяка от тях.

14. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

14.1. При създаването на Потребителски профил за регистрация на Платформата, Потребителят има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.

14.2. Потребителят може да се откаже си от съгласието си, дадено на ИТС за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Потребителския си профил или като се свърже с ИТС.

14.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за регистрация и сключване на договори за продажба от разстояние. Отказът се прилага само занапред и не влияе на изпратените до момента на отказа търговски съобщения. 

14.4. Потребителят може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения като върне отговор на полученото съобщение, че не желае повече получаването на такива съобщения и/или в случай че има регистриран Потребителски профил, може да се откаже от получаването им чрез отметка в профила или чрез бутон “изтриване на профил“ в Потребителския профил..

15. ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ

15.1. ИТС ще предоставя на Потребителите следните платежни документи, при извършено плащане: 

 • Фактура за предоставени от ИТС услуги на Потребителя;
 • Разписка за електронна винетка, разписка за компенсаторна такса;
 • Фактура за такси, определени от ИТС, в случай че има такива;

15.2. Платежните документи, издадени от ИТС, са налични в Платформата и могат да  бъдат достъпвани от Потребителя, в случай че има регистриран Потребителски профил. 

15.3. За всеки изминал период, Потребителят има възможност да достъпва Платформата и да получи справки по зададен от Потребителя период и др. 

15.4. Потребителят получава системно съобщение по имейл от ИТС при всеки издаден от ИТС платежен документ. 

15.5. При постъпило писмено искане от страна на Потребител и верификация от страна на ИТС на представителната власт на лицето, подало искането, данните на Потребителя, които са посочени в платежния документ, могат да бъдат променяни или коригирани от ИТС. 

15.6. Цените на Електронните винетки и Компенсаторните такси, обявени в Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, са крайни. В съответствие с действащото законодателство тези такси не включват никакви данъци, мита или подобни (като например, но не ограничено до ДДС), тъй като представляват държавна такса за ползване на Платената пътна мрежа.

16. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

16.1. Този сайт използва бисквитки. За повече подробности моля да се запознаете с действащата ни политика за използване на бисквитки.

17. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

17.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на Форсмажорни обстоятелства. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

17.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на възникване на съответното Форсмажорно обстоятелство, то продължава да действа и да възпрепятства изпълнението на договора, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

17.3. ИТС не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на ИТС.

18. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

18.1. Настоящият договор се подчинява на всички разпоредби на действащото българско законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между ИТС и Потребители, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища, без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл. 18 от Регламент 1215/2012.

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила от 12 януари 2021 г.

Всички права запазени! “Интелигентни Трафик Системи“ АД.

 

 

 

Ние използваме "бисквитки"

"Бисквитките" ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на услугите ни приемате, че можем да използваме "бисквитки".

English