ОБЩИ УСЛОВИЯ
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМИТЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАФИК СИСТЕМИ АД

 

1.ПРЕДМЕТ

www.tollpass.bg и www.vinetki.bg са Интернет сайтове, които дават възможност за сключване и управление на договори за използване на услуги по електронно събиране на пътни такси (тол такси), закупуване на маршрутни карти и електронни винетки, заплащане на компенсаторни такси, както и ползване на други услуги, от потребители, които извършат регистрация на Интернет сайтовете чрез попълване на регистрационна форма и потребители без регистрация, като всички потребители предоставят съгласие с настоящите Общи условия и приложимите политики и документи на „Интелигентни Трафик Системи“ АД.

Тези условия за ползване се отнасят изключително и само за потребители на услугите, предоставяни на Интернет сайтовете, описани по-горе и всеки друг интернет сайт, регистриран от „Интелигентни Трафик Системи“ АД. Потребителите имат задължението да спазват конфиденциалността на данните, които предоставят на Интернет сайтовете, като потребителско име, пароли и други данни за идентификация и достъп до услугите, ако има такива. Като използващи услугите на Интернет сайтовете, потребителите приемат, че интернет средата въпреки, че до голяма степен е сигурна, е възможно да има прекъсвания в поддръжката на предоставяните услуги, които са извън контрола на „Интелигентни Трафик Системи“ АД в Интернет сайтовете и последното не носи никаква отговорност за загуба на каквито и да е данни, произтичаща от това прекъсване.

С използването на Интернет сайтовете Потребителите се съгласяват с общите условия за ползването им. Необходимо е Потребителите регулярно да се информират за изменения в Общите условия, които ще бъдат публикувани на Интернет сайтовете и ако възникнат някакви въпроси и/или коментари във връзка с използването им, могат да отправят запитванията си на следната електронна поща: за www.tollpass.bg: support@tollpass.bg, а за www.vinetki.bg: info@vinetki.bg и/или да се обадят на телефони *5500 или 0884 00 55 00 на цената на съответния индивидуален тарифен план, който използват.

С предоставянето на електронна поща и съгласие с общите условия за ползване на Интернет сайтовете, Потребителите имат възможност, но не и задължение, да предоставят съгласието си за получаване на търговски съобщения, съдържащи актуалните оферти и предложения, публикувани на Платформите. Извън тези персонализирани съобщения „с използването на Платформите Потребителите се съгласяват, че “Интелигентни Трафик Системи“ АД има право да изпраща до Потребителите по всяко време системни съобщения, свързани с използваните услуги, които не представляват търговски съобщения.

 

2. ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ

2.1. “Интелигентни Трафик Системи“ АД е дружество със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, ул.“Опълченска“ № 109бл. 42А, партер, обект 6, с адрес за кореспонденция в Република България, гр. София, ул.“Опълченска“№ 109, бл. 42А партер, обект 6, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 201988199 и идентификационен номер по ДДС: BG201988199, собственик на търговски марки „Tollpass“ и „vinetki.bg“.

2.2. “Интелигентни Трафик Системи“ АД администрира www.tollpass.bg, и www.vinetki.bg, под формата на Интернет сайтове, както и мобилното приложение Tollpass.

2.3. Потребителите могат да се свържат с „Интелигентни Трафик Системи“ АД на посочения по-горе адрес, на телефон 0884 00 55 00, *5500 или на следния електронна поща адрес: за www.tollpass.bg: support@tollpass.bg, а за www.vinetki.bg: info@vinetki.bg. Телефоните за връзка са платени съгласно ползвания от Потребителите индивидуален тарифен план.

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ - по смисъла на настоящите Общи условия посочените по-долу думи и изрази, включително когато са членувани и/или употребени в множествено число, ще имат посочените в тази точка значения:

3.1. „ИТС” - „Интелигентни Трафик Системи“ АД, е юридическо лице, което е регистрирано като Национален доставчик на услуги в АПИ и има право да извършва дейността по събиране на пътни такси и други.

3.2. „АПИ“ - означава Агенция „Пътна инфраструктура“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, която е оправомощена по силата на чл. 10, ал. 10 от Закон за пътищата да осъществява функциите на лице, събиращо пътни такси;

3.3. „Национален доставчик на услуги“ („НДУ“) съгласно чл. 10и от Закон за пътищата означава търговец, който осъществява дейност по предоставяне на услуги за събиране на пътни такси за територията на Република България;

3.4. „Приложимо законодателство“ - означава Закон за пътищата, Закон за държавните такси, Закон за движение по пътищата, Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа и другото приложимо българско законодателство, както и всякакви други нормативни и подзаконови актове, които регламентират дейността на ИТС.

3.5. „Платформи” - представляват Интернет сайтовете https://tollpass.bg, https://vinetki.bg и https://accounts.itsbulgaria.com (домейн на ИТС, на който се създава Потребителския профил, който може да се използва и за достъп до Платформите, както и към мобилното приложение Tollpass), интегрирани с основната част на собствената си и със системата на АПИ.

3.6. „Потребител/и”- пълнолетно физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание, което може да създаде Потребителски профил на Платформите и да използва Услугите чрез Платформите, да сключва договори за автоматично тол таксуване с ИТС чрез Бордови устройства (за тези договори, както и за договори за автоматично тол таксуване с ИТС и/или представител на ИТС чрез Бордови устройства и/или Устройства за спътниково позициониране не се прилагат настоящите общи условия, а други общи условия, налични в Платформите към съответния вид договор) или да използва услугите на Платформите без регистриране на потребителски профил;

3.7. „Интернет сайтове” - интернет страниците, хоствани на уеб адреса www.tollpass.bg, www.vinetki.bg и техните поддомейни;

3.8. „Интернет страница“ - обособена част от Интернет сайтовете.

3.9. „Електронна препратка“- връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

3.10. „Потребителски профил” - раздел от Платформите, формиран от потребителско име и парола, който е общ за Платформите и който позволява на Потребителя да използва услугите на Платформите и съдържа информация относно Потребителя и историята му за някои от действията му в Платформите (Покупки, фактури, разписки и др.) Потребителят е отговорен и следва да обезпечи цялата информация, въведена в Потребителския му профил да е вярна, пълна и актуална.

3.11. Потребителско име“ - електронна поща/адрес на Потребителя, опериращ в Платформите, който е общ за платформите, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с ИТС;

3.12. „Парола“ - код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име индивидуализира Потребителя и който заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил в Платформите;

3.13. Раздел “Избрани за покупка/Количка за пазаруване“ - динамична секция в Платформата, която позволява на Потребителя да добавя Услуги, които желае да ползва към момента на добавянето им или на по-късен етап (налична само на www.vinetki.bg );

3.14. „Услуга(-и)” - всяка услуга или услуги, находящи се на Платформите, които могат да бъдат използвани от Потребителите, подробно изброени, но не ограничени до някоя от следните:

 • закупуване на електронна винетка;
 • закупуване на маршрутна карта (услуга, достъпна само на tollpass.bg, мобилното приложение Tollpass) като регистриран потребител или като гост - случаен ползвател на платената пътна мрежа;
 • проверка на валидност на електронна винетка;
 • проверка на маршрутна карта (услуга, достъпна само на www.tollpass.bg, мобилното приложение Tollpass);
 • регистриране на Потребителски профил на Потребител;
 • регистриране на Потребителски профил на Потребител с или без сключен договор за автоматично тол таксуване с ИТС и/или представител на ИТС чрез Бордови устройства и/или Устройства за спътниково позициониране (услуга, достъпна само на www.tollpass.bg, мобилното приложение Tollpass);
 • проверка и заплащане на компенсаторна такса (услуга, достъпна само на www.tollpass.bg, мобилното приложение Tollpass);
 • сключване на договори за автоматично тол таксуване с ИТС чрез Бордови устройства (за тези договори, както и за договори за автоматично тол таксуване с ИТС и/или представител на ИТС чрез Бордови устройства и/или Устройства за спътниково позициониране не се прилагат настоящите общи условия, а други общи условия, налични в Платформите към съответния вид договор) (услуга, достъпна само на www.tollpass.bg);
 • предоставяне на други услуги и продажба на продукти, свързани с дейността на ИТС, в случай че са налични такива.

ИТС има право да премахва/добавя/активира нови Услуги по всяко време, като премахването/добавянето/активирането на Услуги не представлява изменение на настоящите Общи условия. ИТС може информира Потребителите за премахнатите/новодобавените/активирани Услуги чрез Потребителския им профил и/или чрез изпращане на системни съобщения на предоставения от тях електронна поща адрес и/или по друг подходящ начин. ИТС може да информира Потребителите за премахнати/новодобавените/активирани Услуги и чрез публикуване на информационни секции в Платформите.

3.15. „Съдържание”:

 • цялата информация на Платформите, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Потребителя към ИТС и/или изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена чрез Платформите, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на ИТС на Потребителя чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията, свързана с Услугите и/или прилаганите тарифи от ИТС в определен период от време;
 • информацията, касаеща Потребителя и свързана с Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които ИТС има сключени партньорски договори;
 • данни относно ИТС.

3.16. „Търговски съобщения” - всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш известия и т.н.), съдържащо рекламна информация, информация относно Услугите, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

3.17. „Системни съобщения“ - всеки вид съобщение, свързано с ползваните услуги, като отнасящо се, но не ограничено до някое от следните: изменения в Общите условия за ползване на Платформите, въвеждане/активиране на нови услуги, достъпни на Платформите, изменения в таксите и тарифите на Агенция пътна инфраструктура, изменения в обхвата на платената пътна мрежа, напомняния за изтичащ срок на валидност на електронни винетки, информация за спирания и прекъсвания на Услугите и други.

3.18. „Тол такса” - означава държавна такса, която се заплаща от потребители и/или собствениците на пътни превозни средства определени съгласно чл. 10 б, ал. 3 от Закон за пътищата, дължима по силата на чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закон за пътищата. Тол таксата се диференцира в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние (тол сегментите, в които пътното превозно средство е навлязло), от категорията на пътното превозно средство и броя на осите, екологичните му характеристики и се определят за всеки отделен път или пътен участък, включен в обхвата на Платената пътна мрежа.

3.19. „Електронна винетка“ - означава електронен документ по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, удостоверяващ заплащането на съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата и съдържащ регистрационния номер на пътното превозно средство, неговата категория, датата на заплащане на таксата и срока на валидност. Винетните такси се събират в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на платената пътна мрежа и съобразно периода им на валидност.

3.20.„Платена пътна мрежа“ - списък на пътищата, за които може да се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса, или такса за изминато разстояние - Тол такса и който се приема с решение на Министерския съвет и се обнародва в "Държавен вестник";

3.21. „Лични данни“ - означава данните, които са дефинирани като лични в приложимия Общ регламент относно защитата на личните данни и националното законодателство и които се събират и обработват по силата на настоящите Общи условия и всички приложими общи условия;

3.22. „Компенсаторна такса“ - представлява такса съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата, която се събира в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“.

3.23. „Тол декларация“ - съвкупност от данните, генерирани от бордово устройство (географско местоположение – съгласно ISO 17575-3:2016), данните за ППС (емисионен клас, обща техническа максимална маса в т.ч. и на състав от ППС, брой оси), идентификационен номер на Бордово устройство, дата и час на навлизане в Тол сегмент, стандартизирани съгласно ISO 12855:2016 и използвани за определяне на дължимата Тол такса, съгласно Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, от Потребителя.

3.24. „Маршрутна карта” - означава електронен документ, който се издава срещу предварително заплащане на Тол такса, определена в Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, за деклариран предварително заявен маршрут. Маршрутната карта дава право на собственика и/или ползвателя на пътно превозно средство от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнителни, предварително посочени междинни точки, които не могат да са повече от четири. Маршрутната карта може да се закупи не по-рано от 7 календарни дни преди датата на пътуването от потребител, регистриран в електронната система за събиране на пътни такси, и не по-рано от 24 часа преди датата на пътуването – от нерегистриран потребител, като и в двата случая е валидна за срок 24 часа от декларираната начална дата и час на пътуването..

3.25. „Услуги за eлектроннo събиране на пътни такси/Услуги за електронно таксуване“ - представлява предоставяне от страна на ИТС на услуги по действително отчитане на тол сегменти, в които пътно превозно средство от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закон за пътищата е навлязло, предоставяне на декларирани тол данни за тези пътни превозни средства, събиране на дължимите Тол такси от съответните ползватели на платената пътна мрежа и заплащането на таксите на АПИ, както и допълнителни услуги, предоставяни по Договор при съответните приложими Общи условия, включително услугите, изброени в Част ІІ, Глава 3, Раздел първи на „Общи условия към договорите за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси между Агенцията и доставчиците на услуга за електронно събиране на пътни такси“.“

3.26. „Злоумишлени действия“ - действия или бездействия, нарушаващи Интернет-етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

3.27. „Форсмажорни обстоятелства“ - непредвидени към момента на предоставяне на услугата от извънреден характер, които правят предоставянето на услугите обективно невъзможно.

3.28. „Застраховател“ - означава „Застрахователна компания Лев Инс„ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 121130788 или друга застрахователна компания, с която ИТС има сключен договор.

3.29. „Застраховка Гражданска отговорност“ или „Застраховката“ - означава задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по смисъла на Кодекса за застраховането, която се сключва от разстояние по реда на чл.332, ал.4 от КЗ чрез Платформите на ИТС, действащо в качеството на агент на Застрахователя или друг вид застраховка.

3.30. „Договор за Застраховката“ означава Договор за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите с форма и съдържание, одобрени от Застрахователя, който се сключва между Застрахователя и Потребителя чрез Агента в Платформите при условията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние и чл.332, ал.1, т.3 във връзка с ал.4 от Кодекса за застраховането, като застрахователната премия се заплаща чрез Платформите, с банкова карта, издадена на името на Застраховащия, чрез банков превод или чрез други предвидени в Платформите и от ИТС методи на плащане.

3.31. „Застрахователна полица“ - означава част от Договора за застраховка, която съдържа имената на страните по договора, адреси, застрахователни покрития, лимити и условия, застрахователната премия, срокове по застраховката, както и подписите на страните по договора.

3.32. „Електронна поръчка“ – означава заявка за сключване на Договор за застраховка, подадена чрез Платформите на ИТС, където в рамките на заявката Потребителят собственоръчно въвежда своите лични и/или чужди данни за нуждите на сключване на Застрахователната полица.

3.33. „Застрахователно събитие“ - означава настъпването на покрит риск по Застраховката в периода на застрахователното покритие.

3.34. „Сертификат "Зелена карта"“ - означава международен сертификат за застраховка, издаден от името на национално бюро по т. 35 в съответствие с Препоръка № 5, приета на 25 януари 1949 г. от Подкомитета на Комитета по сухопътен транспорт на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.

3.35. „Автоматични нотификации за изтичащи срокове по Застраховката“ - означава автоматично генерирани съобщения от ИТС, изпратени до Потребители, сключили Застраховка „Гражданска отговорност“ чрез Платформите на ИТС, с които ИТС информира Потребителите за падеж на вноски по Договора за застраховка или изтичащ срок на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и начините за нейното подновяване.

 

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. ИТС, в качеството си на НДУ, вписан в Националния регистър на националните доставчици на услуги за събиране на пътни такси, съгласно сключен и влязъл в сила договор с АПИ, предоставя на Платформите на Потребителите услуги за събиране на пътни такси на база време (Електронни винетки), на база разстояние (Тол такси), заплащане на Маршрутни карти, Компенсаторни такси, услуги по събиране на други такси и/или дължими суми към АПИ и съгласно сключени с Потребители договори, както и сключване на Застраховки.

4.2. Настоящите Общи условия на ИТС обвързват всички Потребители на Платформите, независимо дали имат регистриран Потребителски профил или не.

4.3. Всяко използване на Платформите означава, че Потребителите са се запознали внимателно с настоящите Общи условия за използването им и са се съгласили да ги спазват.

4.4. ИТС си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформите периодично, за да отразява всякакви изменения на начина, по който Платформите функционират, условията или всякакви изменения на законовите изисквания. Изменените Общи условия са валидни за Потребителите от момента, в който са публикувани на Платформите. В случай на такива изменение ИТС ще публикува на Платформите изменената версия на Общите условия, поради което Потребителите периодично и регулярно следва да се информират за новите версии на Общите условия и да се запознават със съдържанието им. За всяка използвана услуга, осъществена чрез Платформите, се прилагат Общите условия, които са в сила към момента на предоставянето й.

4.5. В случай че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби и недействителната разпоредба ще бъде заменена от действителна съгласно действащото българско законодателство.

4.6. ИТС полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформите. Въпреки това не може да бъде изключена възможността за поява на технически грешки и/или пропуски в тази информация, за които ИТС не носи отговорност.

4.7. ИТС не носи отговорност в следните случаи:

 • За вреди, причинени от грешно декларирани данни от Потребителя при заплащане на тол такса, маршрутна карта, активиране на електронна винетка и/или при заплащане на компенсаторна такса, като в този случай заплатените суми за заплащане на тол такса, покупка на електронна винетка/маршрутна карта, заплащане на компенсаторна такса не се възстановяват;
 • За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез Електронни препратки/банери, поставени на Платформите;
 • За всички вреди, причинени на Потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на ИТС);
 • За вреди, възникнали, в случай че Потребителят забрави Потребителския си профил логнат на компютър и/или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
 • За вредите, настъпили при липса и/или прекъсване на достъпността до Платформите.

4.8. Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на Платформите на ИТС.

4.9. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до Платформите: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет-етиката, правилата на морала и добрите нрави, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно ИТС за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на Платформите, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Платформите и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

4.10. Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Платформите, при условие че не се нарушават авторските права на ИТС или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Платформите. Потребителите не могат да възпроизвеждат, променят, заличават, публикуват, разпространяват и разгласяват по друг начин информационните ресурси, публикувани на Платформите на ИТС.

4.11. ИТС си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Платформите, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между ИТС и лицето публикуващо информацията.

4.12. Линковете на Платформите на ИТС към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на Потребителите. При употреба на такава Електронна препратка Потребителите не използват услуга, предоставена от ИТС и по отношение на използването на препратката извън Платформите, собственост на ИТС, настоящите Общи условия не се прилагат.

4.13. ИТС не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.

 

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМИТЕ

5.1. Потребителят заявява желанието си да използва Услугите чрез Платформите. Потребителят има възможност да заяви и сключване на договори за автоматично тол таксуване с ИТС чрез Бордови устройства на www.tollpass.bg, за които не се прилагат настоящите Общи условия.

5.2. ИТС има право да изпраща системни съобщения до Потребителя за използваната Услуга в Платформите. Тези системни съобщения ИТС ще изпраща по електронен път (електронна поща).

 

6. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМИТЕ. МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ.

6.1. Достъпът до Платформите с цел използване на Услугите е позволен на всеки Потребител, независимо дали последният е извършил регистрация на Платформите или не.

6.2. ИТС си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа, на който и да е Потребител, ако сметне, че това би било във вреда на ИТС по какъвто и да е начин. В този случай Потребителят има право да изпрати официално писмено запитване до ИТС или електронно запитване на електронна поща: за www.tollpass.bg на support@tollpass.bg и за www.vinetki.bg на info@vinetki.bg, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. ИТС не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Потребителят е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Комуникацията с ИТС може да се осъществи чрез директна с него връзка, на телефони *5500 и 0884 00 55 00 на цената на индивидуалния тарифен план, който Потребителите използват и/или на посочените на Платформите адреси в раздел „Контакти”.

6.4. С изключение на тол таксите, маршрутните карти, електронни винетки и компенсаторните такси, които са държавна такса за ползване на републиканската пътна мрежа и ДДС за тях не се начислява, всички други суми и такси за Услугите на Платформите, ако има такива, са обявени в лева или друга валута без включен ДДС, върху тях се начислява ДДС допълнително в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.5. В случай на изменение в Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на платената пътна мрежа ИТС има право да незабавно и по всяко време да промени цените, посочени в Платформите по свое усмотрение и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителите са длъжни да заплатят цената, която е била посочена на Платформите по време на извършване на покупката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Платформата, в резултат на което покупката не може да бъде изпълнена, ИТС има правото да откаже изпълнението на покупката, като не дължи обезщетение на Потребителите.

6.6. ИТС не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителите или тяхната банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на Потребителя в случаите, в които валутата е различна от лева. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Потребителите. Затова ИТС препоръчва на Потребителите да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банката.

6.7. Правила за използване на Платформата www.vinetki.bg

6.7.1. Потребителят може да заплати стойността на Електронните винетки и Компенсаторните такси само чрез банкова карта с изключение на масовото плащане на електронни винетки, което се извършва по банков път.

6.7.2. ИТС може да поиска допълнително потвърждение от Потребителя за покупката на Електронни винетки/заплащане на Компенсаторни такси, включително по телефон и/или електронна поща. В случай че Потребителят откаже да предостави изисканата от ИТС информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на покупката/услугата с допълнително уведомяване на Потребителя.

6.7.3. Потребителите имат възможност да закупят електронни винетки без регистрация на Потребителски профил, като въведат данните във файл, наличен на Платформата и го изпратят на ИТС, съответно заплатят стойността им чрез т.н. „масово плащане“. Посочената опция е предвидена за улеснение на Потребители, които закупуват електронни винетки. При използване на тази опция, стойността на електронните винетки се заплаща само по банков път по посочена от ИТС банкова сметка.

6.7.4. В случай на масово плащане на Електронни винетки, за всяко дължимо от Потребителя плащане, ИТС ще генерира Поръчка за закупуването им, която съдържа уникален номер. Потребителят е длъжен да посочи номера на съответната поръчка в графа „основание за плащане“ на платежното нареждане за всеки извършен към ИТС банков превод.

6.7.5. Потребителят декларира, че е запознат, че информацията, съдържаща се в платежните нареждания, трябва да бъде попълнена коректно.

6.7.6. При липса или грешно въведен номер на поръчка в графа „основание за плащане“ при плащане по банков път и/или при неточно заплатена сума, ИТС има право да забави обработването на плащането за срок до 5 (пет) работни дни, в който срок ИТС не предоставя услугите, заплатени по съответната поръчка.

6.7.7. При заплащане на суми към ИТС по банков път, за ИТС е необходимо технологично време за обработка на получения банков превод до 3 (три) работни дни, като съответното задължение на Потребителя ще бъде погасено или съответната услуга ще бъде активирана след обработката на получения банков превод от ИТС.

6.7.8. Платформата предоставя на Потребителите линкове – препратки към www.tollpass.bg за закупуване на Маршрутни карти/ използване на Услуги за eлектроннo събиране на пътни такси/Услуги за електронно таксуване, Застраховки и други;

6.7.9. ИТС има право да въвежда и активира допълнителни методи на плащане/платежни средства с уведомление до Потребителите без да е необходимо изменение в настоящите Общи условия;

6.7.10. Потребителят носи отговорност за въведените данни, регистрационен номер, тип на превозно средство, вид на винетката, държава на регистрация, екологична категория на превозното средство, начална дата и други. При неправилно въведени или декларирани данни ИТС не дължи възстановяване на заплатените суми за Електронни винетки/Компенсаторни такси.

6.7.11. Потребителите имат възможност да извършват проверки на валидността на закупените Електронни винетки/ наличие на Компенсаторни такси, като посочената опция е с информативен характер и не обвързва Потребителите за заплащането им. ИТС не носи отговорност за верността и достоверността на посочената информация, тъй като информацията се предоставя от АПИ и е възможна поява на технически грешки.

6.8. Правила за използване на Платформата www.tollpass.bg

6.8.1. Потребителят може да заплати стойността на заявените услуги чрез банкова карта.

6.8.2. В случай на осигурена функционалност на Платформата при заплащане на суми към ИТС по банков път, ИТС генерира от Платформата Заявка за плащане, която съдържа Код за плащане (pay code). Потребителят е длъжен да посочи Кодът за плащане (pay code) в графа „основание за плащане“ на платежното нареждане за всеки извършен към ИТС банков превод.

6.8.3. Потребителят декларира, че е запознат, че информацията, съдържаща се в платежните нареждания, трябва да бъде попълнена коректно. В графа „основание за плащане“ се изписва единствено и само Код за плащане (pay code), генериран автоматично при потвърждение на Заявката за плащане и без интервали и никаква друга информация. Сумата, която е изчислена при генериране на Код за плащането (pay code) трябва да съответства на сумата, изписана в платежното нареждане. За всеки генериран Код за плащане (pay code), се изготвя отделно платежно нареждане.

6.8.4. При липса или грешно въведен Код за плащане (pay code), в графа „основание за плащане“ при плащане по банков път или при неточно заплатена сума, ИТС има право да забави обработването на плащането за срок до 5 (пет) работни дни, в който срок ИТС не предоставя услугите, заплатени със съответната Заявка за плащане.

6.8.5. В случай на осигурена функционалност на Платформата за заплащане на суми към ИТС по банков път, за ИТС е необходимо технологично време за обработка на получения банков превод до 3 (три) работни дни, като съответното задължение на Потребителя ще бъде погасено или съответната услуга ще бъде активирана след обработката на получения банков превод от ИТС.

6.8.6. При продажба на Маршрутни карти и Електронни винетки и/или заплащане на Компенсаторни такси по банков път, активирането им става след получаване и обработка на банковия превод от ИТС. Потребителят носи отговорност за верността и точността на въведените данни и приложените документи. При неправилно въведени или декларирани данни ИТС не дължи възстановяване на паричните суми.

6.8.7. Платформата предоставя на Потребителите линкове – препратки към www.vinetki.bg, интернет страница на ИТС за закупуване на Електронни винетки и предоставяне на други услуги;

6.8.8. ИТС има право да въвежда и активира допълнителни методи на плащане/платежни средства с уведомление до Потребителите без да е необходимо изменение в настоящите Общи условия;

6.8.9. Потребителят носи отговорност за въведените данни, регистрационен номер, тип на превозно средство, вид, държава на регистрация, екологична категория на превозното средство, начална дата и други. При неправилно въведени или декларирани данни ИТС не дължи възстановяване на заплатените суми за Електронни винетки/Маршрутни такси и/или Компенсаторни такси.

6.8.10. Потребителите имат възможност да извършват проверки на валидността на закупените Електронни винетки/ проверка на Маршрутни карти, наличие на Компенсаторни такси, като посочената опция е с информативен характер и не обвързва Потребителите за заплащането им. ИТС не носи отговорност за верността и достоверността на посочената информация, тъй като информацията се предоставя от АПИ и е възможна поява на технически грешки.

6.8.11. ИТС се задължава да предоставя услугите по електронно събиране на тол такси на ползватели на Платената пътна мрежа, с които има сключен договор и да предоставя услуги по опериране на пунктове за продажба на пътни такси чрез собствена и/или наета търговска мрежа в съответствие със сключените договори с Потребителите и приложимите към тях общи условия. Всички приложими условия за използването на услугите по електронно събиране на тол такси на ползватели на Платената пътна мрежа са подробно описани в договорите и приложимите към тях общи условия.

 

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

7.1. ИТС има право да използва подизпълнители (партньори, агенти, доставчици на услуги, куриери и други) за изпълнението на задълженията си по договора за дистанционна продажба, сключен чрез Платформите без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това.

 

8. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Всички елементи на съдържанието на Платформитеe, включително дизайн, домейн име, търговска марка, бази данни, текст, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представляват обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права Закона за търговските марки и географските означения и Закона за промишления дизайн и са интелектуална собственост на ИТС или са предоставени за ползване на ИТС.

8.2. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост - материали, бази данни и други ресурси, разположени на Платформитe, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и не могат да бъдат използвани, от което и да е друго лице в нарушение на действащото законодателство.

8.3. Всеки Потребител се задължава при ползване на Платформите да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, като се съгласява и признава, че ИТС притежава всички права на интелектуална собственост, като Потребителят се задължава да не променя, адаптира, копира, възпроизвежда или използва по друг начин информацията, публикувана на Платформите.

8.4. ИТС има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформите, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

8.5. Потребителите нямат право да копират, разпространяват, публикуват, предоставят на трети лица, променят по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформите или описанията на Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформите съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на ИТС върху Съдържанието. Потребителите нямат право и да прехвърлят, продават, разпространяват материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на ИТС.

8.6. Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

8.7. Простото изпращане до Потребителя или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на ИТС няма да се счита за съгласие от страна на ИТС да позволи на Потребителя да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от ИТС.

8.8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите Общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от ИТС.

8.9. ИТС има правото по всяко време и без предварително предупреждение да премахне всяко съдържание, разположено на Платформите, за което прецени, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, да спре, ограничи или измени предоставяните на Потребителя услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Потребителя, по преценка на ИТС нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

8.10. В случай че Потребителят счита, че материали, публикувани на Платформите, нарушават нечии права на интелектуална собственост, следва да се свърже с ИТС чрез посочените в секция „Контакти” на титулната страница начини и да разясни притесненията или възраженията си, с цел предприемане на необходимите мерки.

 

9. ПОКУПКА НА ЕЛЕКТРОННА ВИНЕТКА

9.1. Потребителят може да прави Покупки на Платформите, следвайки стъпките, указани в Платформите, за да завърши и изпрати съответната Покупка.

9.2. При покупка на електронни винетки на www.vinetki.bg всяка добавена в раздел „Избрани за покупка“ Услуга може да бъде използвана. Добавянето на Услуга в раздела Избрани за покупка не води до осъществяването на покупката, докато не бъде заплатена нейната цена.

9.3. Потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на ИТС във връзка с покупката на електронна винетка да са верни, пълни и точни към датата на покупката. Необходимите данни за осъществяване на покупка на електронна винетка за леки и лекотоварни автомобили и ремаркетата, прикачени към тях Пътни превозни средства от Категория 3 са: регистрационен номер, държава на регистрация, тип на превозно средство, вид на винетката и период на валидност.

9.4. С осъществяването на покупката Потребителят разрешава на ИТС да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената покупка.

9.5. ИТС има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Потребителя покупка, за което следва да уведоми Потребителя. Анулирането на покупката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Потребителя на транзакцията при онлайн разплащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на ИТС при онлайн разплащания;
 • предоставените от Потребителя данни в Платформите са непълни и/или грешни;
 • лоша финансова репутация на Потребителя и налични непогасени задължения към ИТС от страна на Потребителя.

 

10. ПОКУПКА НА МАРШРУТНА КАРТА

10.1. Услугата е достъпна само чрез www.tollpass.bg и мобилното приложение Tollpass, като на www.vinetki.bg е наличен линк за пренасочване към www.tollpass.bg. Потребителят има възможност да закупи Маршрутна карта чрез Платформите, следвайки стъпките, указани в Платформите.

10.2. Потребителят е длъжен да избере маршрут, като определи начална и крайна точка на маршрута, както и до четири междинни точки по маршрута, както и да провери дали по трасето на маршрута няма забранени за избраното от Потребителя пътно превозно средство участъци от републиканската пътна мрежа или в населени места;

10.3. Потребителят при осъществяване на пътуването е длъжен да премине само и единствено по избрания и платен от него маршрут, в противен случай Потребителят ще се движи в нарушение на правилата по Закона за движение по пътищата, преминавайки по участък от платената пътна мрежа, който не е включен в избрания маршрут, както и в случай на преминаване през участък от маршрута, който е забранен за движение на конкретно избраното пътно превозно средство.

10.4. След закупуване на Маршрутната карта, Потребителят има възможност да достъпи и принтира маршрута при закупена маршрутна карта чрез Платформите на ИТС. Визуализираната/отпечатаната Маршрутна карта е само илюстративна и ИТС не носи отговорност, в случай че Потребителят се отклони от избрания маршрут, както и в случай на преминаване през участък от маршрута, който е забранен за движение на конкретно избраното пътно превозно средство.

10.5. Потребителят е информиран, че ИТС не носи отговорност за претърпени вреди от Потребителя и/или собственика/ползвателя на пътното превозно средство, включително пропуснати ползи, санкции на държавни органи и други, в резултат на избрания от Потребителя маршрут.

 

11. ЗАПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАТОРНА ТАКСА

11.1. Услугата е достъпна само чрез www.tollpass.bg и мобилното приложение Tollpass, като на www.vinetki.bg е наличен линк за пренасочване към www.tollpass.bg.

11.2. Компенсаторната такса е държавна такса, събирана от АПИ, която може да бъде заплатена доброволно от Потребителя, в който случай водачът на пътното превозно средство, неговият собственик/ползвател или всяко трето лице, което може да носи административнонаказателна отговорност във връзка с конкретното пътно превозно средство, се освобождава от административнонаказателна отговорност.

11.3. В случай че Компенсаторната такса бъде заплатена на основание издаден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено от електронна система за събиране на пътни такси по чл. 10 ал. 1 от Закона за пътищата в 14-дневен срок от връчването му, електронният фиш ще бъде анулиран (не се дължи имуществена санкция по него). След изтичане на посочения 14-дневен срок и в случай че не е заплатена Компенсаторна такса, включително и ако електронният фиш бъде обжалван по съдебен ред и потвърден с влязло в сила съдебно решение, имуществената санкция, наложена с електронния фиш и таксата по чл. 10б ал. 5 от Закона за пътищата ще се дължи в пълен размер.

11.4. ИТС осигурява само и единствено функционалност и възможност на Потребителите да заплащат Компенсаторните такси. Данните за наличие и основание за налагане на Компенсаторни такси, както и сроковете, в които същите са дължими се предоставят от АПИ и ИТС не носи отговорност по отношение на основателност на задължението за заплащане на компенсаторна такса, наложена имуществена санкция, размер на дължими към АПИ суми по отношение на санкции и компенсаторни такси, броене и изтичане на срокове и/или всички и всякакви други спорове, които могат да възникнат във връзка с Компенсаторната такса и/ или наложени за съответното нарушение имуществени санкции. Същите следва да се отнасят за решаване от Потребителите към АПИ, като жалбата не може да бъде подавана чрез ИТС.

11.5. Компенсаторната такса се заплаща от ИТС към АПИ от името на Потребителя, незабавно при плащане с Банкова карта, или след получаване и обработка на банковия превод от Потребителя към ИТС при плащане по банков път в случай на осигурена функционалност в Платформите. Поради необходимостта от технологично време за получаване на извършения банков превод и неговата обработка от ИТС при плащане по банков път, е възможно да изтече срока за заплащането й, определен от АПИ. При изтичане на срока за плащане на Компенсаторната такса, независимо от причината за това или ако преди заплащане на Компенсаторната такса от ИТС към АПИ, същата е заплатена на АПИ по друг начин, заплатената от Потребителя към ИТС сума ще му бъде възстановена по банковата сметка, от която е заплатена. ИТС не носи отговорност за претърпени вреди от Потребителя в посочените случаи.

 

11А. ЗАСТРАХОВКИ

11А.1. Услугата е достъпна само чрез www.tollpass.bg, като на www.vinetki.bg е наличен линк за пренасочване към www.tollpass.bg.

11А.2. При сключване на Застраховка Гражданска отговорност, Потребителите са длъжни да въвеждат вярна информация за изискуемите данни в Платформата www.tollpass.bg във връзка със сключване на Договори за застраховка, както и във връзка с използването на Платформата www.tollpass.bg.

11А.3. Потребителите нямат право да сключват Договори за застраховка от чуждо име, освен в случаите, когато са застраховащи и има изричното съгласие за това от застрахованото/е лице/а.

11А.4. Посредством Платформата www.tollpass.bg Потребителите имат възможност да изберат дали да закупят Застраховка „Гражданска отговорност“ или да платят вноска по сключен Договор за застраховка.

11А.5. При сключване на Договор за застраховка посредством Платформата www.tollpass.bg на ИТС в качеството на застрахователен агент на Застрахователя, Потребителят, на база предоставената в Платформата www.tollpass.bg информация, сам избира Застраховка „Гражданска отговорност“ с оглед неговите изисквания и потребности.

11А.6. В зависимост от избраната първоначална опция се генерира форма за Електронна поръчка, в която Потребителят попълва вярно и точно данни за ППС, собственика му и друга изискуема информация в описаните полета.

11А.7. Потребителят декларира, че се е запознал с цялата необходима информация и условията на Застраховката, които са публикувани в Платформата www.tollpass.bg, а именно преддоговорна информация, информационен документ за застрахователния продукт, условия за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние и информация за право на отказ и ги приема изцяло.

11А.8. Въз основа на подадените данни за ППС и собственик на ППС чрез Електронната поръчка, Потребителят има възможност да прегледа предложената индивидуална ценова оферта с възможни опции за еднократно заплащане на премия или разсрочено на две или четири вноски.

11А.9. Цената на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се определя от вида на превозното средство, възрастта на собственика на ППС, срок и начин на използване на превозното средство ППС за всеки отделен случай и др., като Потребителите имат възможност да получат предварителна прогнозна цена на база въведената от тях информация чрез калкулатор, достъпен в Платформата www.tollpass.bg, но окончателната цена на Застраховката се съдържа в завършената Електронната поръчка.

11А.10. Застрахователните премии на Застраховката, посочени в Платформата www.tollpass.bg на ИТС са в български лева (BGN).

11А.11. По задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, освен дължимия данък от 2%, Потребителят заплаща заедно с премията и стойността на знака по чл. 10 от Наредба № 49/16.10.2014 г. за задължителното застраховане, както и дължимите вноски към Гаранционен и Обезпечителен фонд. Всички дължими заедно със застрахователната премия суми от Потребителя се посочват на отделен ред в застрахователната полица.

11А.12. Преди окончателното сключване на Договора за застраховка, Потребителят има възможност да прегледа и провери всички въведени от него данни и да направи корекции, в случай че е необходимо.

11А.13. За заплащане на дължимите суми по сключените Договори за застраховка могат да бъдат използвани следните методи за плащане:

11А.13.1. Застрахователната премия и дължимите с нея други суми се заплащат чрез банкова карта чрез предоставената функционалност на Платформата www.tollpass.bg на ИТС.

11А.13.2. Чрез банков превод по банкова сметка на ИТС. За целта Потребителят избира този вид плащане и ИТС генерира от Платформата www.tollpass.bg Заявка за плащане, която съдържа Код за плащане (pay code). Потребителят е длъжен да посочи Кодът за плащане (pay code) в графа „основание за плащане“ на платежното нареждане за всеки извършен към ИТС банков превод. До постъпване на сумата по банкова сметка на ИТС и обработката на превода от ИТС, издадената Застрахователна полица не е активирана.

11А.14. След заплащане на дължимите суми и потвърждение на плащането, Потребителят получава разписка, издадена от ИТС, за направеното плащане на посочения от него имейл адрес.

11А.15. След като Електронната поръчка е завършена чрез Платформата www.tollpass.bg и е приета от ИТС, Потребителят получава потвърждение за успешно сключен Договор за застраховка и Застрахователната полица на посочения от него имейл адрес (потвърждение за сключен договор по смисъла на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние).

11А.16. ИТС има право, но не и задължение да известява Потребителите, които са сключили Договори за Застраховката, на посочените от тях имейли посредством Автоматизирани нотификации за изтичащи срокове по Застраховката.

11А.17. След успешно сключен Договор за Застраховката през Платформата www.tollpass.bg, Потребителят ще получи на посочения от него адрес за доставка или в офис на куриер в срок до 3 (три) работни дни застрахователната полица на хартиен носител, подписана саморъчно от Застрахователя, придружена от знак, издаден от Гаранционния фонд по чл. 487 и Сертификат "Зелена карта" по чл. 488 от Кодекса за застраховането, като стойността на доставката е за сметка на Застрахователя.

11А.18. Договорът за застраховка се счита сключен от момента на получаването на потвърждението от ИТС чрез електронни средства, изпратено до Потребителя.

11А.19. Влизането в сила на застрахователното покритие се уговаря изрично с Договора за Застраховката, но не може да бъде по-рано от 00.00 часа на деня, следващ деня на сключване на Договора за застраховка.

11А.20. Право на отказ от Договора за застраховка

11А.20.1. Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР) Потребителите - физически лица, които са страна по сключен договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние (в случая договор за застраховка) и действат извън рамките на своята търговска или професионална дейност имат право, без да дължат обезщетение или неустойка и без да посочват причина, да се откажат от сключения договор в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на договора или деня, в който получат условията на договора и информацията по чл. 10, ал. 1 и 2 ЗПФУР, когато това става след сключване на договора.

11А.20.2. При упражняване на правото си на отказ по чл. 12, ал. 1 от ЗПФУР, Потребителят дължи на Застрахователя частта от застрахователната премия и данъка върху същата за периода, в който Застрахователят е носил риск, ако не е настъпило Застрахователно събитие, както и направените административни разходи, в това число стойността на стикер, сертификат „Зелена карта“ и такси към Гаранционен и Обезпечителен фонд, ако застрахователният договор е влязъл в сила.

11А.20.3. Застрахователят се задължава да върне на Потребителя всички платени суми, с изключение на тези, които се дължат от последния съгласно горепосоченото, не по-късно от 30 дни от получаване на уведомлението за упражняване на правото на отказ. За да упражни правото си на отказ по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, Потребителят, който е страна по Договора за Застраховката, се задължава да посети офис на Застрахователя с цел подаване на писмено уведомление за отказ до Застрахователя, да върне на Застрахователя получената застрахователна полица, сертификата "Зелена карта" и съответния отрязък от знака по чл. 487 съгласно наредбата по чл. 504, ал. 1 от Кодекса за застраховането. В случай на отказ от застраховка е необходимо потребителят да подаде уведомление с посочена банкова сметка. Възстановяването на суми се извършва само по банкова сметка на застраховащия.

11А.20.4. При неупражняване на правото на отказ на Потребителя в посочения срок, договорът остава в сила за посочения в него срок.

11А.21. Във връзка с изискванията на член 325 от кодекса на застраховането ИТС е регистриран застрахователен агент на Застрахователя, вписан в регистрите на Комисията за финансов надзор, което може да бъде установено чрез проверка в Комисията за финансов надзор, гр. София, ул. “Будапеща” № 16 или чрез интернет страницата й www.fsc.bg раздел „регистри и справки“, секция „електронен регистър и картотека“, регистър „застрахователни агенти“.

11А.22. ИТС не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател или предприятие майка на застраховател не притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от дяловете от капитала на ИТС.

11А.23. В случай че Потребител желае да подаде жалба срещу ИТС, може да го направи писмено на адрес гр. София, ул. “Опълченска“ № 109, бл. 42А, обект 6, партер или на електронна поща на адрес: support@tollpass.bg, като задължително посочите три имена, телефон и адрес за обратна връзка и опишете конкретния проблем.

11А.24. Жалбата се разглежда от ИТС, като същевременно се препраща и към застрахователя в 3-дневен срок, като ИТС се произнася в 14-дневен срок, а когато с оглед събиране на данни и информация е необходим по-дълъг срок, ИТС се произнася в срок до 1 месец от получаване на жалбата. ИТС информира ползвателя на застрахователни услуги за всяко такова удължаване в срок от 1 месец от получаване на жалбата, като посочва и причините за забавянето.

11А.25. Потребителите имат право да подадат жалба до Комисията за финансов надзор на адрес гр. София, ул. “Будапеща” № 16 / електронен адрес на кфн: delovodstvo@fsc.bg или до секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество (СПК), включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори, на адрес гр. София 1000, цу на КЗП, пл. Славейков №4а тел. 02/9330 588, интернет страница www.kzp.bg, e-mail adr.ins@kzp.bg.

11А.26. ИТС има право да приеме или откаже разглеждането на спора от секторна помирителна комисия. Писменото помирително предложение, евентуално изготвено от секторна помирителна комисия за разрешаване на спора, няма задължителен характер, а трябва да бъде одобрено и от двете страни, за да има силата на споразумение между тях.

11А.27. ИТС, при осъществяване на застрахователното посредничество, действа от името и за сметка на Застрахователя на основание договор за възлагане, сключен със Застрахователя.

11А.28. ИТС има договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи, като не предоставя съветите си съгласно чл. 325а, ал. 5 от Кодекса за застраховане.

11А.29. Потребителите имат право да поискат от ИТС да изготви съвет въз основа на справедлив и личен анализ, а ИТС има право да приеме или откаже изготвянето му.

11А.30. За осъщественото застрахователно посредничество, в резултат на което е сключен Договор за застраховка ИТС получава възнаграждение, което съгласно чл. 301, ал. 3 от Кодекса за застраховане е включено в застрахователната премия и се дължи от Застрахователя.

11А.31. Приложим закон спрямо застрахователния договор при сключване е Кодекса за застраховането на Република България.

 

12. УСЛУГИ, ЗА КОИТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

12.1. Поради спецификата на услугата си, и в случай че са предоставени Услуги, за които е приложимо, ИТС предлага на Потребителите от свое име и за своя сметка възможност за отказ на използвана Услуга чрез Платформите и връщане на осъществено плащане не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на ползване на Услугата.

12.2. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми ИТС за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)


До

“Интелигентни Трафик Системи“ АД е дружество със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, ул.“Опълченска“, бл. 42А, партер, обект 6, с адрес за кореспонденция в Република България, гр. София, ул.“Опълченска“№ 109 бл. 42А, партер, обект 6, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201988199 и идентификационен номер по ДДС: BG201988199

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен и търговеца през Вашата Платформи за пазаруване "www.vinetki.bg/www.tollpass.bg/мобилно приложение tollpass" (моля подчертайте вярното) договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

Номер на поръчка: .........................
Дата на поръчка: ..............................

Потвърждение на поръчка получено на: /email/ ................................................... /Дата: ....................

Описание на продукта:
.......................................................................................................................................................

-Получен на* ......................................................................................................................

- Трите имена на потребителя/ите
.......................................................................................................................................................

- Адрес на потребителя/ите
.......................................................................................................................................................

- Tелефон на потребителя/ите ............................................................................................
- Електронна поща на потребителя/ите
.......................................................................................................................................................

Банкова сметка на потребителя/ите, по която се възстановяват заплатените суми
БАНКА
IBAN:
BIC:

Титуляр на сметката .........................................

- Подпис на потребителя/ите ..........................................................................................
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)


- Дата ....................................
*Ненужното се зачертава.

12.3. Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на Платформите, по електронна поща на адрес: за www.tollpass.bg: support@tollpass.bg и за www.vinetki.bg: info@vinetki.bg, като в случай че използва тази възможност ИТС незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) обратно съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно Потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. В случай че Потребителят се откаже от договора за дистанционна продажба, сключен с ИТС, ИТС ще възстанови всички плащания, които е получил, с изключение на допълнителни разходи, свързани с плащанията и доставките за всяка извършена поръчка на Платформите, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) календарни дни считано от датата, на която Потребителят информира ИТС за неговото решение за отказ от договора. ИТС ще извърши възстановяването само по банкова или картова сметка на Потребителя.

12.4. Правото на отказ от договора извън търговския обект не се прилага в следните случаи: за закупени и активирани Електронни винетки, Маршрутни карти, за заплатени Компенсаторни такси, за други заплатени такси, дължи към АПИ и/или ИТС, за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца; за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ; за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца; при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки; за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката; за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания; сключени по време на публичен търг; за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение; за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

13. РЕКЛАМАЦИИ И ЖАЛБИ

13.1. Всички рекламации или жалби, свързани с ползване на Услугите, предоставяни от ИТС могат да бъдат изпратени до контактите на ИТС и ще бъдат разгледани, съответно Потребителят ще бъде информиран за решението по подадената рекламация/жалба в срок до 30 (тридесет) дни от получаването ѝ.

13.2. Подаването на рекламация или жалба не освобождава Потребителя от задължението му за заплащането на дължимите суми.

13.3. Жалби, свързани с приложимите тарифи за Електронни винетки, Маршрутни карти, Компенсаторни такси, обхвата на Платената пътна мрежа и нормативната уредба, свързана със събиране на пътни такси се разглеждат от АПИ.

 

14. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

14.1. За целите на предоставяне на услугите чрез Платформите, ИТС обработва лични данни от името на Агенция пътна инфраструктура („АПИ“), съгласно Политиката за обработване и защита на лични данни, одобрена и публикувана от АПИ и достъпна на следния линк: http://www.api.bg/index.php/bg/zashita-na-lichnite-danni, от свое име или от името на АПИ в съответствие с „Политиката за поверителност във връзка с обработването на лични данни“, публикувана в секцията „Защита на данните“ на Платформите и с правата им предвидени във всяка от тях.

 

15. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

15.1. При създаването на Потребителски профил за регистрация на Платформата, Потребителят има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.

15.2. Потребителят може да се откаже си от съгласието си, дадено на ИТС за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Потребителския си профил или като се свърже с ИТС.

15.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за регистрация и сключване на договори за дистанционна продажба. Отказът се прилага само занапред и не влияе на изпратените до момента на отказа търговски съобщения.

15.4. Потребителят може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения като върне отговор на полученото съобщение, че не желае повече получаването на такива съобщения и/или в случай че има регистриран Потребителски профил, може да се откаже от получаването им чрез отметка в профила или чрез бутон “изтриване на профил“ в Потребителския профил.

 

16. ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ

16.1. ИТС ще предоставя на Потребителите следните платежни документи, при извършено плащане:

 • Фактура за предоставени от ИТС услуги на Потребителя;
 • Разписка за електронна винетка, разписка за маршрутна карта, разписка за компенсаторна такса, разписка за застраховка;
 • Фактура за такси, определени от ИТС, в случай че има такива;

16.2. Платежните документи, издадени от ИТС, са налични в Платформите и могат да бъдат достъпвани от Потребителя, в случай че има регистриран Потребителски профил.

16.3. За всеки изминал период, Потребителят има възможност да достъпва Платформите и да получи справки по зададен от Потребителя период и др.

16.4. Потребителят получава системно съобщение по електронна поща от ИТС при всеки издаден от ИТС платежен документ.

16.5. При постъпило писмено искане от страна на Потребител и верификация от страна на ИТС на представителната власт на лицето, подало искането, данните на Потребителя, които са посочени в платежния документ, могат да бъдат променяни или коригирани от ИТС.

16.6. Цените на Електронните винетки, Маршрутните карти и Компенсаторните такси, обявени в Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, са крайни. В съответствие с действащото законодателство тези такси не включват никакви данъци, мита или подобни (като например, но не ограничено до ДДС), тъй като представляват държавна такса за ползване на Платената пътна мрежа.

 

17. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

17.1. Платформите използват бисквитки. За повече подробности моля да се запознаете с действащата ни политика за използване на бисквитки и други подобни технологии.

 

18. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

18.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на Форсмажорни обстоятелства. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

18.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на възникване на съответното Форсмажорно обстоятелство, то продължава да действа и да възпрепятства изпълнението на договора, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

18.3. ИТС не носи отговорност за каквито и да било претърпени вреди от Потребителя, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на ИТС.

 

19. ПРИЛОЖИМО ПРАВО - ЮРИСДИКЦИЯ

19.1. Настоящите Общи условия се подчиняват на всички разпоредби на действащото българско законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между ИТС и Потребителите, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища, без това да нарушава правата на потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила от февруари 2022 г.

Всички права запазени! “Интелигентни Трафик Системи“ АД.

TollPass APP
Бърз достъп до всички пътни такси и тол услуги


Лесна покупка на електронни винетки. Проследяване в реално време на избрания маршрут. Бързо зареждане на баланс по договор. Проверка и плащане на нарушения.

Ние използваме "бисквитки"

"Бисквитките" ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на услугите ни приемате, че можем да използваме "бисквитки"

English